Överförmyndarkansliet i Motala kommun har till uppgift att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Politiskt ansvar

Överförmyndarnämnden har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarna varje år. Endast i undantagsfall får länsstyrelsen avstå från en inspektion. Inspektionen ska då genomföras följande år. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. (enligt 20 § förmynderskapsförordningen). Du kan läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Framtidsfullmakt – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Överförmyndaren kommer inte ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan överförmyndaren i vissa fall begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta tillvara på fullmaktsgivarens intressen.

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter som träder i kraft 1 juli 2017.

Du kan läsa mer på Regeringskansliets hemsida samt på Svenska bankföreningens hemsida (faktablad)

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas vid behov på respektive ort och utifrån den enskildes önskemål om tid. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid sommarperiod.

Fax:
0141-21 15 22