Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Politiskt ansvar

Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämndens räkning finns en tjänstemannaorganisation som benämns överförmyndarkansliet. Kansliet har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och i övrigt administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarna/-nämnderna varje år. Endast i undantagsfall får länsstyrelsen avstå från en inspektion. Inspektionen ska då genomföras följande år. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. (enligt 20 § förmynderskapsförordningen). Du kan läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Framtidsfullmakt – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt (trädde i kraft 1 juli 2017). Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Överförmyndarverksamheten kommer inte ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan överförmyndarnämnden i vissa fall begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta tillvara på fullmaktsgivarens intressen.

Du kan läsa mer på Regeringskansliets hemsida samt på Svenska bankföreningens hemsida (faktablad)

Anhörigbehörighet

En nära anhörig kan sedan den 1 juli 2017 utan en fullmakt företräda en person som efter 18-årsdagen blir beslutsoförmögen. Det innebär att en nära anhörig i vardagliga situationer kan vidta vissa rättshandlingar för den enskildes räkning enligt 17 kap. föräldrabalken. Exempel på dessa åtgärder kan vara att göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Regleringen avser dock inte större åtgärder som exempelvis försäljning av egendom eller en process i domstol.

Läs mer på Svenska Bankföreningens hemsida (faktablad)

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej