händer som håller i pusselbitar av olika färg.

Få god man eller förvaltare

Här kan du läsa om vem som kan få god man eller förvaltare (ställföreträdare). Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Förutsättningen för att beviljas godmanskap är att den hjälpbehövande har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det är en hjälpinsats som bara kan beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen. Det är alltså först när andra inte kan hjälpa dig som en ställföreträdare kan bli aktuellt.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap:

 • Svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador,
 • Psykisk störning – Allmänt psykiskt dåligt mående kan inte ensamt motivera ett ställföreträdarskap utan det ska vara diagnostiserade psykiska sjukdomar. Om en person vårdas enligt lagen om psykisk tvångsvård är det en stark indikation på att den psykiska störningen är av sådant slag att den kan motivera ett godmanskap,
 • Försvagat hälsotillstånd – Avser allmän ålderssvaghet eller exempelvis tillstånd efter sjukdomar eller olyckor.
 • Liknande förhållande – Avser främst missbruksproblem eller funktionshinder som påverkar personens förmåga att fatta egna beslut eller meddela sina beslut till omvärlden.

Hjälp kan ges inom ett eller flera av följande områden:

 • Bevaka rätt
  Gode mannen bevakar att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till från myndigheter och andra.
 • Förvalta egendom
  Förvalta egendom handlar till största delen om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
 • Sörja för person
  Gode mannen ansvarar för att huvudmannen har det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

När den hjälpbehövande är ur stånd att vårda sig själv och sina tillgångar kan ett förvaltarskap vara aktuellt. Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det innebär att huvudmannen förlorar sig rättshandlingsförmåga. Personen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. En huvudman som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Denne kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Den hjälpbehövande själv eller dennes närmast anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare hos tingsrätten.

Ansökan från den som behöver hjälp

Så här gör du:

 • Fyll i blanketten; Ansökan om god man – egen ansökan – PDF-blankett (136 kB)
 • Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
 • Skicka ifylld ansökan tillsammans med de styrkande handlingarna till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

Ansökan från anhörig (make/maka, sambo eller närmaste släkting)

Så här gör du:

 • Fyll i blanketten; Ansökan om god man – från anhörig – PDF-blankett (135 kB). Det krävs att den hjälpbehövande samtycker genom att skriva under ansökan. Det vill säga om samtycke kan lämnas.
 • Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
 • Skicka ifylld ansökan tillsammans med de styrkande handlingarna till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

Om det blir aktuellt med byte av ställföreträdare är det överförmyndarkansliet som tar fram förslag på en ny ställföreträdare. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut och förordnar en ny ställföreträdare.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt (trädde i kraft 1 juli 2017). Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Överförmyndarverksamheten kommer inte ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan överförmyndarnämnden i vissa fall begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta tillvara på fullmaktsgivarens intressen.

Du kan läsa mer på Regeringskansliets hemsida samt på Svenska bankföreningens hemsida (faktablad)

En nära anhörig kan sedan den 1 juli 2017 utan en fullmakt företräda en person som efter 18-årsdagen blir beslutsoförmögen. Det innebär att en nära anhörig i vardagliga situationer kan vidta vissa rättshandlingar för den enskildes räkning enligt 17 kap. föräldrabalken. Exempel på dessa åtgärder kan vara att göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Regleringen avser dock inte större åtgärder som exempelvis försäljning av egendom eller en process i domstol.

Läs mer på Svenska Bankföreningens hemsida (faktablad)

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej