Två händer som sträcker sig mot varandra, mot blå bakgrund.

Allmänt om god man, förvaltare

Här finner du information om vad olika ställföreträdarskap som god man och förvaltare innebär.

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare ser till att den hjälpbehövandes juridiska och ekonomiska rättigheter tillvaratas. Denne hjälper till med saker som personen i fråga själv inte klarar av.

Ställföreträdaruppdraget kan omfatta tre olika delar:

 • Bevaka rätt
  Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom
  Handlar till största delen om ekonomisk förvaltning, men det kan också gälla förvaltning av specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder, fördela pengar till den hjälpbehövande.
 • Sörja för person
  Den hjälpbehövande ska ha det så bra som möjligt. Det är ställföreträdarens uppdrag att se till att personen har den hjälp och de stödfunktioner som denne behöver och har rätt till. Det kan handla om att se till att personen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

En ställföreträdare kan även förordnas för en enstaka uppgift till exempel:

 • Avveckla en lägenhet.
 • Fastighetsförsäljning.
 • Bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Skillnad mellan god man och förvaltare

Det är frivilligt att ha god man och den hjälpbehövande har alltid kvar sin bestämmanderätt. Ett läkarintyg krävs om denne inte klarar att ge sitt samtycke.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot personens vilja och förekommer då det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Det innebär att personen i fråga inte själv får besluta i några frågor. Förvaltaren har det fulla ansvaret men endast i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Det kan gälla personer med psykiska störningar som inte alls kan hantera ekonomin och därför riskerar att exempelvis bli vräkt från sin bostad. Det kan gälla förvaltning av en viss fastighet eller viss del av personens kapital. Det krävs alltid att en läkare intygar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten gör tingsrätten en mycket restriktiv bedömning av frågan och den enskilde får, om han eller hon önskar, alltid uttala sig vid ett särskilt muntligt sammanträde.

Rollkoll – information om god man och förvaltare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften; Rollkoll, där du kan läsa om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör. Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

En yngre man som håller om en äldre kvinna.

God man, förvaltare, förmyndare

Här hittar du samlad information om god man, förvaltare och förmyndare.

En smartphone som visar inloggning till mobilt bank-id och en dators tangentbord i bakgrunden.

E-tjänster och blanketter

Gör självservice via e-tjänster och blanketter.

Tio personer som står uppställda på rad.

Överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet

Läs mer om överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej