Allmän information om god man, förvaltare och förmyndare

På denna sida finner du information om:
Vad olika ställföreträdarskap (god man, förvaltare och förmyndare) innebär
Hur du kan bli eller få en ställföreträdare
Hur synpunkter eller klagomål framförs

God man och förvaltare

En god man eller förvaltare fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. En god man eller förvaltare utses i huvudsak för personer med funktionsnedsättningar. De ska endast hjälpa till med saker som personen i fråga själv inte klarar av.

Uppdraget kan omfatta tre olika delar:

 • Bevaka rätt – Gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannen får det stöd och den hjälp han eller hon har rätt till.
 • Förvalta egendom – Handlar till största delen om ekonomisk förvaltning, men det kan också gälla förvaltning av specifik egendom.
 • Sörja för person – Gode mannen eller förvaltaren ska se till att huvudmannen har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som han eller hon behöver och har rätt till.

Uppgifterna varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att:

 • betala räkningar
 • förvalta kapital
 • ordna skuldsanering
 • ansöka om olika former av bidrag, stöd enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)
 • ordna ett lämpligt boende

En god man eller förvaltare kan även förordnas för en enstaka rättshandling till exempel:

 • avveckla en lägenhet
 • fastighetsförsäljning samt
 • bevaka rätt i dödsbo eller liknande

När det inte är tillräckligt med en god man som stöd, kan en förvaltare utses.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Att få en god man är frivilligt och den hjälpbehövande har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

Förvaltarskap är ofta en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja och förekommer endast då det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Det innebär då att personen i fråga inte själv får besluta i några frågor inom uppdragets gränser, utan förvaltaren har det fulla ansvaret men endast i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Det kan gälla personer med psykiska störningar som inte alls kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att till exempel bli vräkt från sin bostad, förvaltning av en viss fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. Det krävs alltid att en läkare intygar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten gör tingsrätten en mycket restriktiv bedömning av frågan och den enskilde får, om han eller hon önskar, alltid uttala sig vid ett särskilt muntligt sammanträde.

Rollkoll – information om god man och förvaltare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram Rollkoll som förtydligar rollfördelningen kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar. Rollkoll förklarar den gode mannens och förvaltarens roll, dels mot huvudmannen, dels mot andra aktörer. Visa Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Läs mer:

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22