En god man ska förordnas för barn under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller annan vuxen som kan anses ha trätt in i föräldrarnas ställe.

Godmanskap för ensamkommande barn regleras i en särskild lag, Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Den gode mannen ska i föräldrarnas ställe företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang.

Uppdraget handlar främst om att se till att barnet får en trygg tillvaro under första tiden i Sverige. Den gode mannen ska i första hand ha aktiva och regelbundna kontakter med barnet men också med boende, skola, socialtjänst, det juridiska ombudet och Migrationsverket med flera. Exempel på uppgifter kan vara att:

 • ansöka om uppehållstillstånd,
 • ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen,
 • ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt samt
 • förvalta barnets tillgångar.

Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att känna till vad som är gode mannens roll och ansvar samt vilket ansvar som faller på det boende där barnet vistas. Det är även viktigt att känna till hur ansvaret fördelar sig mellan de myndigheter som barnet kommer i kontakt med.

Bokning av tolk och resor

Vid behov av tolkning ska du som god man själv boka tolk. För att underlätta för gode män och för att de inte ska behöva ligga ute med stora belopp har överförmyndarkansliet särskilda rutiner när det gäller att boka resor och tolkuppdrag. När man får sitt första uppdrag får man information om hur man ska gå tillväga.

Redovisning och arvode

Som god man har man enligt 12 kap. 16 § FB rätt till ett skäligt arvode för nödvändiga insatser som görs inom ramen för uppdraget. Faktiska kostnader och mil redovisar du till överförmyndarkansliet på särskild blankett, Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn.

Arvodestaxa för god man till ensamkommande barn

En ny arvodestaxa i form av schablonarvode gäller från och med 1 januari 2016 (beslut i överförmyndarnämnden 7 december 2015) för gode män till ensamkommande barn

Följande ersättningsnivåer gäller:

 • Ett schablonarvode om 6 % per månad under asyltiden och en månad efter att det ensamkommande barnet har fått permanent uppehållstillstånd. Redovisning lämnas kvartalsvis och arvodering sker med samma frekvens.
 • Ett schablonarvode om 3 % per månad från och med en månad efter att det ensamkommande barnet har fått permanent uppehållstillstånd. Redovisning lämnas kvartalsvis och arvodering sker med samma frekvens.
 • Kostnadsersättning om 2 % årligen ges schablonmässigt (0,5 % per kvartal)
 • Resor med egen bil ersättningen med 18,50 kr/mil.
 • Kostnadsersättning ges separat för parkeringsbiljetter eller resor med kollektivtrafik mot uppvisande av kvitto.
 • Beslut kan fattas om högre eller lägre arvode än schablonarvode i extraordinära fall.
 • Ersättning för inkomstbortfall medges för resor till Migrationsverket under asyltiden (Beslut i överförmyndarnämnden 7 mars 2016, § 24)
 • Övriga kostnader samt färdtid ersätts inte särskilt utan ingår i schablonbeloppet. Övriga kostnader kan till exempel utgöras av kost i samband med utförande av uppdraget, porto eller fortbildningskostnader.

När upphör godmanskapet för ensamkommande barn?

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet automatiskt utan särskilt beslut. Godmanskap för ensamkommande barn upphör även om:

 • någon av barnets föräldrar, eller någon annan vuxen som anses ha trätt in i föräldrarnas ställe, kommer till Sverige och kan utöva
 • förmynderskapet och vårdnaden om barnet,
 • barnet varaktigt lämnar Sverige,
 • det är uppenbart att god man inte längre behövs, eller
 • särskilt förordnad vårdnadshavare utses enligt föräldrabalken.

Det är överförmyndarkansliet som fattar beslut om att förordna en god man för ensamkommande barn. De beslutar också om entledigande och upphörande av godmanskap.

Medicinsk åldersbedömning

Finns det inte några identitetshandlingar eller liknande som kan styrka att den asylsökande är under 18 år så kan Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning. Det är frivilligt och något som det asylsökande barnet ska bestämma tillsammans med sin gode man. Det finns inte något stöd i lag för god man att utfärda fullmakt till någon annan att utföra uppdraget. God man behöver därmed följa med barnet till de undersökningar som ska göras som underlag för en medicinsk åldersbedömning. Mer information om detta finner du på Rättsmedicinalverkets hemsida.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnet har fått permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden/socialkontoret ansöka om att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Beslutet fattas av tingsrätten.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är inriktat på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnet. Ansvaret innebär, enligt 6 kap 1 § föräldrabalken (FB), bland annat att se till att barnets personliga förhållanden och behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare finner du under länkarna nedan. Du kan också kontakta socialkontoret eller överförmyndarkansliet.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22