en tonårig pojke som står vid vattnet.

Om ett barn kommer till Sverige utan en förälder eller annan vårdnadshavare ska han eller hon få hjälp och stöd av en god man.

Den gode mannen företräder barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga sammanhang i förmyndares ställe så att barnet får en trygg tillvaro. och får ta del av det stöd som barnet har rätt till under sin första tid i Sverige. God man ska ha aktiva och regelbundna kontakter med barnet men också med boendet, skolan, socialtjänsten, det juridiska ombudet och Migrationsverket med flera.

En god man ska till exempel

  • hjälpa och stötta barnet inför och under asylutredning
  • delta vid möten på Migrationsverket
  • ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen
  • ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt
  • förvalta barnets tillgångar
  • se till att barnet behandlas väl på sitt boende
  • företräda barnet i dess kontakter med myndigheter.

Ett godmanskap för ensamkommande barn avslutas automatiskt på barnets myndighetsdag. Om det finns särskilda skäl kan överförmyndarnämnden besluta att godmanskapet ska avslutas tidigare.

Godmanskap för ensamkommande barn regleras i en särskild lag: Läs mer i Lag om god man för ensamkommande barn.

Som god man för ensamkommande barn är det viktigt att känna till vad som är gode mannens ansvar och vilket ansvar som faller på det boende där barnet vistas. En viktig regel att komma ihåg är att boendet har ansvar för den dagliga omvårdnaden av barnet. Kontakta överförmyndarkansliet om du som god man vill diskutera en särskild situation.

Vid behov av översättning till annat språk ska du som god man boka tolk. Överförmyndarkansliet har särskilda rutiner när det gäller bokning av resor och tolk. Kontakta överförmyndarkansliet om du är osäker på hur du som god man ska gå tillväga

Vilken överförmyndarnämnd eller överförmyndare som ska, kan och får arbeta med godmanskapet bestäms av vart barnet bor (under asylprocessen) eller vart barnet är folkbokfört (om barnet har fått uppehållstillstånd). Det är därför viktigt att du som god man kontaktar överförmyndarnämnden om barnet flyttar till eller från någon av samverkanskommunerna.

Gode män har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för insatser som görs inom ramen för uppdraget. Gode män för ensamkommande barn redovisar för sitt uppdrag till överförmyndarnämnden kvartalsvis. De begär samtidigt arvode och ersättning för sitt arbete. Redogörelsen ska lämnas in med hjälp av blanketten Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn.

Om barnet får uppehållstillstånd ska socialnämnden/socialkontoret ansöka om att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Beslutet fattas av tingsrätten. I praktiken fortsätter godmanskapet för ensamkommande barn tills den dagen en särskilt förordnad vårdnadshavare har blivit förordnad eller till och med barnets myndighetsdag, beroende på vilket som sker först.

Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare finner du i länkarna nedan. Du kan också kontakta socialkontoret om du har frågor kring uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej