En nalle som sitter bakom en liten kruka med ett grönt blad som växer.

Här finner du information om särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

glasögon, penna och miniräknare.

Redovisning

Här finner du information om hur du redovisar på rätt sätt och att den omyndige får nytta av sina medel.

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

I bankföreningens broschyr för gode män och förvaltare kan du läsa mer om bankfrågor rörande barn och vuxna

En yngre man som håller om en äldre kvinna.

God man, förvaltare, förmyndare

Här finner du överförmyndarkansliets nyheter

Köp av aktier och värdepapper omyndiga

Här finner du information om vad som gäller vid ställföreträdares köp av aktier och andra värdepapper

Det är socialnämnden som ansvarar för att utreda och bedöma lämpligheten vid rekrytering av den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter utredning ansöker socialtjänsten till tingsrätten som beslutar om ett eventuellt förordnande. Därefter sänds beslutet till socialtjänsten och överförmyndarnämnden. Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare.

För den del som avser förmynderskapet kan ett arvode erhållas. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut i denna del.

Efter beslut i tingsrätten blir en särskilt förordnad vårdnadshavare med automatik också förordnad förmyndare för barnet. I egenskap av förmyndare står särskilt förordnade vårdnadshavare under överförmyndarnämndens tillsyn.

Förordnandet upphör per automatik när barnet fyller 18 år. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare vill bli entledigad från sitt uppdrag görs det på egen begäran genom ansökan till tingsrätten. Fram till dess att rätten meddelat beslut eller dom i målet, kvarstår den särskilt förordnade vårdnadshavaren tills en annan har förordnats.

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig, entledigas denne från uppdraget. Frågan prövas av rätten efter ansökan från socialnämnden.

Det är normalt sett föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år. Om ett barns föräldrar inte finns tillgängliga av olika orsaker, exempelvis avlidit, brister i omsorgen eller är ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i landet (permanent eller tillfälligt) utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Däremot ska denne bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare regleras i föräldrabalkens regler.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej