ett äpple som ligger i en uppslagen bok.

Det är lagstadgat att överförmyndarverksamheten ansvarar för att ställföreträdare får den utbildning som behövs i uppdraget. När du är nyrekryterad erbjuds du en introduktion och utbildning. Det finns också möjlighet till att ha en mentor.

Utbildning

Överförmyndarkansliet erbjuder i samband med nyrekrytering en introduktion tillsammans med en överförmyndarhandläggare om vad som ingår i uppdraget. Ställföreträdaren får då också en handbok. I den ingår även en webbutbildning. Överförmyndarkansliet erbjuder även flera organiserade utbildningstillfällen. Under årsräkningsperioden erbjuder överförmyndarkansliet årsräkningsstugor där ställföreträdare (god man, förvaltare, förordnad förmyndare) får information och möjlighet till stöd i hur årsräkningen fylls i.

Aktuella utbildningstillfällen läggs ut som nyheter på vår hemsida.

Mentor

En mentor (erfaren ställföreträdare) vägleder, ger råd och stöd till en oerfaren ställföreträdare under första året och är tillgänglig vid frågor. Eftersom nya situationer kan uppstå svarar mentorn på frågor även efter första året. Mentorn ska vara kunnig, sköta sitt uppdrag väl och inte ha någon anmärkning mot sin förvaltning. Mentorn är inte anställd av eller representant för överförmyndarkansliet.

Mentorn ska inte agera handgripligen i ställföreträdarens ärende. Ett ställföreträdarskap är ett personligt uppdrag och får inte föras över på någon annan. Om ställföreträdaren exempelvis har problem med hur en årsredovisning ska utformas så kan mentorn förklara eller visa men ska inte göra den åt ställföreträdaren. I de fall där mentorn upplever att ställföreträdaren inte klarar sitt uppdrag så bör mentorn informera överförmyndarkansliet om det.

Vid uppdragets början tar mentorn kontakt med den nya ställföreträdaren. Vid den första kontakten ska det framgå att mentorn finns tillgänglig vid behov. Efter den inledande kontakten så är det ställföreträdarens ansvar att kontakta mentorn. För att underlätta kontakt bör det finnas kontaktmöjlighet åtminstone genom telefon och e-post.

Mentorsuppdraget arvoderas för första året. Arvode ges motsvarande 2,5 % av ett prisbasbelopp. Kostnadsersättning och reseersättning utgår inte.

Möten mellan mentorer och överförmyndarkansliet sker en gång varje år. Dessa möten kombineras med utbildning, information och erfarenhetsutbyte. Om en mentor önskar kontakt med annan mentor för dialog ser överförmyndarkansliet till att mentorn tilldelas en särskild mentorskollega.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej