glasögon, penna och miniräknare.

Överförmyndarnämnden, huvudmannen och nära anhöriga ska kunna se att du redovisar på rätt sätt och att huvudmannen eller den omyndige får nytta av sina medel.

När du förordnats som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare, särskilt förordnad förmyndare) ska du ta hand om huvudmannens/omyndiges juridiska och ekonomiska rättigheter genom att:

  • snabbt ta kontakt med huvudmannen, dennes släktingar och eventuell boende där huvudmannen vistas,
  • så snart som möjligt underrätta försäkringskassan, Posten, banker, Skatteverket, hyresvärd, med flera om ditt uppdrag samt
  • fylla i en blankett Förteckning över tillgångar och skulder.  Förteckningen är den första redovisningen du gör till överförmyndarkansliet och bildar en utgångspunkt för all senare redovisning.

Ange de tillgångar och eventuella skulder som huvudmannen hade vid förordnandet. Det vill säga dagen då tingsrätten fattade beslut om anordnande av ställföreträdarskap (datum för tingsrättsbeslut) eller det datum som har begärts i informationsbrevet. Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag (exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet). Dessa underlag skickar du tillsammans med förteckningen till överförmyndarkansliet. I samband med att du inhämtar underlag från bank  ska du se till att alla konton förutom ett överförmyndarspärras.

I början kan det vara svårt att ha en fullständig bild över eventuell skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de som du har kännedom om. Om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera med dessa i nästkommande årsräkning.

Du ska som ställföreträdare före 1 mars varje år redovisa till överförmyndarkansliet hur huvudmannens ekonomi har förvaltats under föregående år. Det gör du i form av en Årsräkning. Ekonomin redovisas genom att tillgångar och skulder anges vid årets början och slut samt utgifter och inkomster under året specificeras. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag såsom årsbesked, kontoutdrag, kvittenser med mera (se checklistan som ingår i räkningen) som bekräftar det som angivits i årsräkningen.

När ditt förordnande som ställföreträdare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en Sluträkning över din förvaltning. Den ska lämnas in till överförmyndarkansliet senast en månad efter att förordnandet upphört.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet fram till dagen då ditt förordnande som ställföreträdare upphörde.

Redogörelse för utfört uppdrag och begäran om arvode

Som ställföreträdare ska du utöver den ekonomiska redovisningen komma in med en redogörelse av huvudmannens situation och vilka åtgärder du har vidtagit i det aktuella uppdraget. Denna redogörelse med begäran om arvode är inkluderad i års-/sluträkningen samt en körjournal om ställföreträdaren önskar rese-/milersättning.

Till din hjälp finns en checklista som är inkluderad i redovisningshandlingarna, en specifikation av inkomster och utgifter samt kalkylark, se nedan. Dessa underlag ersätter inte redogörelsen utan är till för att underlätta din ekonomiska redovisning. Dessa hjälpmedel bör du ta med i din års-/sluträkning då dessa även underlättar vid överförmyndarkansliets granskning av din räkning. Nedan finner du även handledning i hur du fyller i en års- och sluträkning.

Från och med april får du fortlöpande aktuell information om granskningsläget av årsräkningar på kommunens hemsida nyheter för god man, förvaltare, förmyndare. Överförmyndarkansliet kan inte säga när din redovisning kommer att vara färdiggranskad.

Överförmyndarkansliet har som ambition att vara färdiga med 95 procent av granskningen före 1 november. Det är ett vanligt riktmärke för överförmyndarverksamheter runt om i landet. Granskningen sker efter ankomstdatum. Är din räkning korrekt och komplettering inte behövs kan arvodet betalas ut snabbare.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej