En hand som tejpar igen en flyttlåda.

Här kan du läsa om vad du som ställföreträdare ska tänka på i samband med omhändertagande av huvudmannens inventarier, städning med mera.

Ställföreträdarens roll

Vid avveckling av huvudmannens boende är din roll att vara ”spindeln i nätet”. Du bevakar huvudmannens rätt men utför inte något praktiskt arbete. Du kan exempelvis ta kontakt med flyttfirma, auktionsfirma eller uppköpare av bohag som kan erbjuda sig att ta hand om hela avvecklingen – givetvis under din översyn.

I de fall det finns nära anhöriga som kan hjälpa till med flytt och städning ska det ske i samråd med dig och huvudmannen. Ibland kan det vara lämpligt att magasinera. Det finns också föreningar och hjälporganisationer som kör och hämtar saker som inte har något direkt värde. De saker som helt saknar värde och som ingen kan ha nytta av får på ditt direktiv transporteras till soptippen. Värdefulla smycken bör, om inte huvudmannen kan ha glädje av dessa, förvaras i bankfack som tillhör huvudmannen.

Det är viktigt att poängtera att nära anhöriga, mot huvudmannens vilja och i strid mot vad som är bäst för huvudmannen, inte tar saker. Detta kan i undantagsfall innebära att du får ordna med byte av lås på en fastighet som nära anhöriga har nyckel till. Om huvudmannen vill ge bort saker till nära anhöriga får han eller hon göra detta. Du som ställföreträdare kan inte skänka bort huvudmannens egendom.

Lös egendom

Om du anser att det är rimligt att vissa saker förvaras hos nära anhöriga och huvudmannen inte förstår vad saken gäller bör du upprätta ett förvaringsavtal och förteckning över lös egendom, se blankett nedan. Det ska vara underskrivet av dig och av den anhörig som förvarar sakerna. Av avtalet ska framgå vilka saker avtalet avser och att sakerna fortfarande ägs av huvudmannen.

Vad behövs i det nya boendet?

Som ställföreträdare ska du se till att huvudmannen har vad som behövs i det nya boendet. Du samråder först och främst med huvudmannen men även med nära anhöriga om vad som behövs.

Avtal med flytt-/städfirma

Du är behörig att ingå avtal med flytt-/städfirma (någon jävsituation får inte uppkomma). Om huvudmannen saknar medel för att bekosta flytt och städning eller flyttar för att uppnå skälig levnadsnivå, ansöker du i god tid om ekonomiskt bistånd.

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 2

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej