en hand som ger en annan hand mynt.

Här kan du läsa om arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare, förordnad förmyndare vid utfört uppdrag

Överförmyndarhandläggaren beslutar (delegerat av överförmyndarnämnden) om arvodets storlek och om vem som ska betala arvodet. Arvodets storlek beror på förordnandets omfattning och svårighetsgrad. En årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag ligger till grund vid bedömning av arvodet. För att en rättvis bedömning ska kunna göras är det viktigt att ställföreträdarens arbetsinsatser har fyllts i. Ställföreträdaren kan aldrig själv bestämma hur stort arvodet eller ersättningen ska vara eller ta ut det i förhand. Arvodesbeslut kan överklagas till tingsrätten.

Arvode och kostnadsersättning utgår endast för åtgärder som ingår i uppdraget (läs mer om vad som ingår i uppdraget som ställföreträdare) För vissa arbetsinsatser som är av tillfällig karaktär och mer omfattande kan det finnas skäl att bevilja ett extra arvode (exempelvis; deltagit i boutredning, arvskifte, försäljning av bostad eller ansökan om skuldsanering).

Kostnadsersättning

Som ställföreträdare kan du ha utgifter som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget såsom porto, telefon, kopiering med mera. Ersättning för dessa kostnader medges i de fall där det finns underlag som visar att du haft utgifter som bedöms skäliga för uppdraget. Har du inte lämnat in underlag så kan du få en schablonmässig kostnadsersättning på högst 2 procent av ett prisbasbelopp (1 procent för förvaltning av egendom, 1 procent för att sörja för person).

Utbetald kostnadsersättning är normalt en skattepliktig inkomst av tjänst. Avdrag medges för kostnader som kan styrkas enligt de regler som gäller för övriga utgifter.

Mer information om kostnadsersättningar finns på Skatteverkets hemsida

Du kan även få ersättning för resor inom uppdraget. För resor med bil är den skattefria ersättningen, 18,50 kronor per mil.
Resor med allmänna kommunikationer ersätts mot uppvisat kvitto. Om du har flera huvudmän ställs krav på att du i möjligaste mån samordnar resorna – allt för att värna om huvudmannens ekonomi.

Huvudmannen betalar arvodet om;

 • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp,
 • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp.

i övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för dig att få ut arvodet. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning, lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad ekonomin tillåter.

För att skapa större utrymme för betalning av arvodet kan du:

 • Göra en budget
  Kommunens budget- och skuldrådgivning kan ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras, hjälpa till att göra en budget samt hjälp med skuldsanering.
 • Ansöka om merkostnadsersättning
  Huvudmannen kan i vissa fall få merkostnadsersättning för de extra levnadsomkostnaderna som arvodet till god man medför. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning.
 • Begära att kronofogden förbehåller arvodet
  Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Det nya systemet som togs i drift 25 april 2019 innebär att kommunen betalar ut samtliga arvoden och fakturerar därefter de huvudmän som ska betala arvodet själva.

Nedan följer några punkter kring vad du som ställföreträdare bör tänka på.

 • Motala kommun betalar ut arvodet till dig oavsett om kommunen eller huvudmannen ska stå för arvodet. Det innebär att kommunen redovisar och betalar in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.
 • Du ska därmed inte lämna in någon förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Du ska heller inte betala in någon skatt eller arbetsgivaravgift till huvudmannens skattekonto.
 • Om du inte har ditt bankkonto i Swedbank och inte tidigare fått utbetalning från Motala kommun behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister innan du får din första utbetalningsavi. Gå in på Swedbanks webbsida eller kontakta Swedbank.
 • Efter utbetalning av arvodet kommer Motala kommun att skicka en faktura till dig för de huvudmän som själva ska betala sitt arvode. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.
 • Tänk på att ansöka om uttag från spärrat konto när du har fått ditt arvodesbeslut och i god tid före fakturans förfallodag. Det gör du genom vår e-tjänst eller ansökningsblankett.
 • Har huvudmannen inte möjlighet att betala hela fakturabeloppet på en gång kan du ansöka om att få en avbetalningsplan. Kontakta då redovisningsenheten på Motala kommun via växeln 0141-225000.
Den 25:e varje månad utbetalas ställföreträdarens arvode. Har du inte fått ditt arvode så kan det bero på att beslut om arvode har fattats efter stängningstiden i lönesystemet. Ditt arvode kommer då att utbetalas i nästkommande månad (avvikelser kan förekomma).

Stängningstider i lönesystemet

2019-09-06
2019-10-07
2019-11-07
2019-12-06

Har du olika arbetsgivare eller olika utbetalare hos samma arbetsgivare kan avdragen skatt för dig bli för låg eller för hög. Du kan då välja att ansöka om jämkning hos Skatteverket.En jämkning innebär att skatten justeras under inkomståret i stället för i deklarationen året efter och ska leda till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den slutliga skatten.Om du inte ansöker om jämkning rättas skatteavdraget till vid deklarationen året därpå. Har du betalat för mycket skatt får du pengar tillbaka, och har du betalat för lite skatt får du besked om hur mycket du ska betala tillbaka. Motala kommuns löneenhet har ingen möjlighet att särskilja skatteavdraget för dig som även har en anställning i Motala kommun. Skatten dras enligt skattetabell maskinellt.

Om din huvudman har svårt att betala arvodesfakturan i tid kan du söka anstånd. Det innebär att fakturans betalningsdatum kan skjutas upp max 4 månader. Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans förfallodatum har passerat.

Du ansöker om anstånd genom att maila ekonomi@motala.se

Fyra saker som krävs för att få anstånd

 • Fakturan du vill söka anstånd för har inte förfallit till betalning
 • Huvudmannens föregående faktura har inte anstånd
 • Huvudmannen har inga andra förfallna fakturor hos Motala kommun
 • Huvudmannen har inte en aktiv avbetalningsplan på någon tidigare faktura från Motala kommun

Om du istället vill delbetala fakturan upprättar vi en avbetalningsplan. Avbetalningsplan beviljas till max 12 månader. Kostnad för delbetalning är: uppläggningsavgift 170 kr, aviseringsavgift 60 kr samt ränta enligt gällande räntelag.

Du ansöker om delbetalning genom att maila ekonomi@motala.se

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej