En person är omyndig till dess han eller hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de så kallade legala förmyndare. När den omyndige fyllt 16 år ska han eller hon ges tillfälle att uttala sig inför viktigare beslut.

Föräldraförvaltning

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa till överförmyndarkansliet. Detta så länge barnens tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.  Föräldrarna eller förmyndarna är skyldiga att omedelbart anmäla till Överförmyndarkansliet om barnens tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom. Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som stämmer med föräldrabalkens regler. Barnens tillgångar får bara användas för barnens behov och inte för föräldrarnas.

Överförmyndarnämndens ansvar

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning, även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp. Om föräldrarna inte förvaltar barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan överförmyndarnämnden ingripa, till exempel genom att spärra barnens samtliga tillgångar. Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarnämndens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Pengar insatta på överförmyndarspärrat konto

Om ett barn får ut pengar överstigande ett prisbasbelopp från exempelvis en barnförsäkring, arv eller gåva ska dessa pengar enligt föräldrabalkens regler sättas in på ett så kallat överförmyndarspärrat konto. Detta innebär att pengarna inte får användas fritt av föräldrarna. Förmyndaren uppmanas då av utbetalaren att öppna ett sådant konto i barnets namn. När pengarna har satts in, meddelar utbetalaren överförmyndarkansliet.

För uttag från det spärrade kontot måste en ansökan lämnas in till överförmyndarkansliet. Inköp som gjorts genom uttag från spärrade konton ska alltid redovisas med kvitto. Använd ansökningsblankett för uttagsansökan för förmyndare. Ansökan handläggs och överförmyndarkansliet/-nämnden fattar ett skriftligt beslut om uttag ska få göras.

Samtycke och tillstånd

Överförmyndarspärrade konton

Vid förmyndares förvaltning av omyndigs egendom ska barnets bankkonton i allmänhet vara spärrade för uttag utan överförmyndarens samtycke. Överförmyndarens tillstånd ansöker du om. Tillståndet är skriftligt och du visar upp det för banken vid ett personligt besök.

En förmyndare får inte:

  • Skänka bort barnets pengar. Det finns ett gåvoförbud.
  • Avstå arvet till förmån för någon annan om barnet får ärva.
  • Blanda ihop sin egna ekonomi med barnets.

Godkännande från överförmyndaren i vissa fall

I vissa fall måste du som är förmyndare vända dig till överförmyndaren för att få samtycke till att genomföra en åtgärd för barnets räkning.

Följande åtgärder kräver samtycke:

  • Köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter.
  • Ingå avtal om arvskifte, då barnet är delägare i ett dödsbo.
  • Köp av aktier och vissa typer av högriskfonder.

Om du ingår dessa typer av avtal utan samtycke blir de ogiltiga. Är du osäker på om du behöver ett samtycke rekommenderar vi att du kontaktar överförmyndarkansliet.

Redovisning

Som förmyndare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren på samma sätt som gode män och förvaltare. Detta innebär att förmyndaren varje år (senast 1 mars) ska lämna in en årsräkning samt redogörelse för utfört uppdrag som visar den omyndiges tillgångar och skulder vid årets början och slut samt den omyndiges inkomster och utgifter under året. Anledningen till att man måste redovisa till överförmyndaren är att uppdraget, som angetts ovan, också inkluderar förmynderskapet och därmed den omyndiges ekonomi. Ibland inträffar det att en förmyndare endast ska ta hand om vårdnadsfrågorna och inte förmynderskapet (detta ska i så fall framgå av tingsrättens beslut). I dessa fall finns det ingen redovisningsskyldighet gentemot överförmyndaren. Istället kan det ekonomiska ansvaret tilldelas en annan person efter beslut av tingsrätten. Denne får därmed redovisningsansvaret till överförmyndaren.

Förteckning

Inom två månader från förordnandedagen är förmyndaren skyldigt att lämna in en förteckning av barnets tillgångar till överförmyndaren. Förteckningen ska undertecknas på heder och samvete och styrkas med verifikationer. Redovisade uppgifter ska vara per den dag då förordnandet trädde i kraft; datum framgår av tingsrättsprotokollet.

Årsräkning

Har barnet tillgångar som förvaltas av förmyndaren ska denne lämna in en årsräkning samt redogörelse för utfört uppdrag före 1 mars året efter förvaltningen och avse förvaltningen under kalenderåret. Finns inga tillgångar att förvalta kan ställföreträdaren ansöka hos överförmyndaren om befrielse att lämna in årsräkningen.

Sluträkning

När uppdraget är slut (när barnet fyllt 18 år, en ny förmyndare har utsetts eller om barnets förälder/föräldrar efter rättens beslut återfått vårdnaden om barnet) är förmyndaren skyldig att lämna in en sluträkning samt redogörelse för utfört uppdrag. Redovisningen ska avse perioden från den 1 januari fram till myndighetsdagen eller den dag förordnandet på annat sätt upphörde. Barnets alla tillgångar ska redovisas inklusive till exempel barnpension. Precis som angetts ovan kan förmyndaren ansöka hos överförmyndaren om befrielse att lämna in sluträkning i de fall barnet inte har några tillgångar.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Kommunledningsförvaltningen, Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas vid behov på respektive ort och utifrån den enskildes önskemål om tid. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid sommarperiod.

Fax:
0141-21 15 22