Ett barn är omyndigt tills han eller hon fyller 18 år. Om barnets föräldrar har den rättsliga vårdnaden är de så kallade legala förmyndare. När barnet fyllt 16 år ska han/hon ges tillfälle att uttala sig inför viktigare beslut.

Föräldraförvaltning

Förmyndare sköter själva sina barns tillgångar utan att redovisa till överförmyndarnämnden. Undantag gäller om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Föräldrar eller förmyndare är skyldiga att omedelbart anmäla till överförmyndarnämnden om barnens tillgångar överstiger detta. I dessa fall ska förmyndare efter varje år lämna in en redovisning över hur barnets egendom har förvaltats under det föregående året.

Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att sköta barnets tillgångar på ett sätt som stämmer med barnens behov och inte föräldrarnas.

En förmyndare får inte:

  • Skänka bort barnets pengar. Det finns ett gåvoförbud.
  • Avstå arvet till förmån för någon annan om barnet får ärva.
  • Blanda ihop sin egen ekonomi med barnets.

Överförmyndarspärrat konto

Om ett barn får pengar utbetalat överstigande ett prisbasbelopp, från exempelvis en barnförsäkring, arv eller gåva, ska dessa sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det innebär att pengarna inte får användas fritt av föräldrarna. Förmyndaren uppmanas av utbetalaren att öppna ett sådant konto i barnets namn. När pengarna har satts in, meddelar utbetalaren det till överförmyndarkansliet.

För att kunna göra uttag från det spärrade kontot ska förmyndaren lämna in en ansökan till överförmyndarkansliet. Använd blanketten:
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto (omyndig) (PDF 197 kB). Om uttag får göras fattar handläggaren ett skriftligt uttagsmedgivande. Detta visar du upp för banken vid ett personligt besök. Inköp som gjorts ska alltid redovisas till överförmyndarkansliet med kvitto. I vissa fall måste beslut tas i överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens ansvar

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna/förmyndarna ska redovisa för sin förvaltning, även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp. Om inte barnens pengar förvaltats på ett korrekt sätt kan överförmyndarnämnden ingripa genom att exempelvis spärra barnets tillgångar.

 

Samtycke och tillstånd

Följande åtgärder kräver överförmyndarnämndens samtycke och tillstånd:

  • Köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter.
  • Ingå avtal om arvskifte, då barnet är delägare i ett dödsbo.
  • Köp av aktier och vissa typer av högriskfonder.

Om du ingår dessa typer av avtal utan samtycke blir de ogiltiga. Är du osäker på om du behöver ett samtycke rekommenderar vi att du kontaktar överförmyndarkansliet.

Information – Köp av aktier och värdepapper omyndiga (PDF, 887 kB)

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas vid behov på respektive ort och utifrån den enskildes önskemål om tid. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid sommarperiod.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej