Vägkanterna får blomma till förmån för växter och djur!

Publicerad: 25 juni, 2019 kl 14:20

Naturbetesmarker och slåttermarker är de artrikaste miljöerna vi har i Sverige. De är viktiga för flera hotade och skyddsvärda växter. 

De stora arealer naturbetesmarker och slåttermarker som fanns i det äldre brukade jordbrukslandskapets från 1900-talets början har minskat väldigt mycket och idag återstår endast små fragment i landskapet.

Vägkanter är viktiga miljöer

Många ängs- och hagmarksväxter som är beroende av bete eller slåtter återfinns längs i våra vägkanter, som en sista tillflyktsort.

Våra vägkanter kan fungera som viktiga spridningskorridorer för flera hotade och skyddsvärda växter.

Dessa blomrika miljöer med många nektarkällor blir också väldigt viktiga för pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar.

Vi hjälper växter och djur genom att låta vägkanterna blomma

För att gynna biologisk mångfald väljer vi att slå våra vägkanter en gång i slutet av sommaren.

På detta sätt kan blommorna blomma hela säsongen, fröa av sig och sprida sig. Detta blir då utmärkta miljöer för alla insekter som har det tufft bland våra hårdgjorda ytor.

Undantaget detta är några ytor kopplade till Vätternrundan och de ytor som ur trafiksäkerhetssynpunkt behöver siktröjas. Exempelvis längs vissa cykelbanor och i korsningar.

Förhoppningsvis gör denna satsning att våra vägkanter kommer blomma ännu mer de närmaste åren!