Utökning av kommunalt VA utreds

Publicerad: 3 april, 2018 kl 10:48

händer i gula diskhandskar som diskar en tallrik under rinnande vatten.

Området där kommunen levererar kommunalt vatten och avlopp kan komma att utökas i framtiden. Det kan medföra fler attraktiva boendemiljöer och minskade utsläpp av föroreningar.

Kommunen ansvarar enligt lag för att leverera kommunalt vatten och avlopp till boende i områden med samlad bebyggelse. Det brukar definieras som cirka 20-25 närliggande hushåll, men man måste titta på varje områdes individuella förutsättningar, speciellt miljö- och hälsoskyddsaspekter. De hushåll som ligger utanför verksamhetsområdet, det vill säga det område där det finns kommunalt vatten och avlopp, ansvarar för att ordna reningen av avloppsvatten på egen hand. Det är det som kallas enskilt avlopp.

Miljöåtgärd

I dag finns uppskattningsvis 3 000-4 000 anläggningar med enskilt avlopp och/eller dricksvatten i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn på dessa, och bedömningen är att en stor del inte uppfyller gällande miljökrav. Det är ett stort problem, då undermålig rening av avloppsvatten är en orsak till bland annat övergödning och föroreningar. Att koppla på fler hushåll till kommunalt VA skulle därför också vara en miljöåtgärd.

I kommunens arbete med ny översiktsplan ingår en översyn av behovet av kommunala VA-lösningar utanför det befintliga verksamhetsområdet. Som ett kunskapsunderlag för detta har en VA-översikt genomförts. Den innehåller en analys av hur det ser ut med kommunalt respektive enskilt avlopp runt om i kommunen. Några områden har identifierats som kan vara aktuella för utbyggnad av kommunalt VA.

– Det här skapar möjlighet för områden, som i dag inte har kommunalt vatten och avlopp, att bli attraktiva boendemiljöer för familjer som vill ha en hållbar lösning. Inventeringen ger oss dessutom ett bra kunskapsunderlag inför den kommande översiktsplanen, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Hög efterfrågan

Det krävs vidare utredningar för att kunna slå fast vilka områden som kan vara aktuella och när utbyggnad kan ske. Tidsperspektivet är tjugo år, eftersom det rör sig om stora investeringar. Hur denna utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen ska finansieras måste också utredas vidare.

Det är Vatten- och avfallsnämnden som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp inom kommunens verksamhetsområden.

– Jag får ofta frågor från kommuninvånare som undrar om det finns möjlighet att bygga ut kommunalt VA där de bor, så jag tror att efterfrågan är hög. Vi levererar vatten och avlopp med hög kvalitet, och lever upp till de senaste miljökraven, säger Arvid Sjögedahl, ordförande i Vatten- och avfallsnämnden.

Han lyfter också fram att en utökning av verksamhetsområdet är ett sätt att göra boende på landsbygden mer attraktivt.

I arbetet med översiktsplanen kommer VA-översikten att vara en del. Om ett område föreslås ingå i verksamhetsområdet kommer det arbetet att vara föremål för samråd innan ett kommunalt beslut tas. Berörda parter får då möjlighet att lämna synpunkter.