Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete

Publicerad: 4 november, 2019 kl 08:00

I december bjuder Räddningstjänsten i Motala och Vadstena in till en utbildning om systematiskt brandskyddsarbete. 

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare sådana kunskaper att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera brandskyddet i din verksamhet vilket är en förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningsverkets allmänna råd

Räddningsverket har gett ut ett allmänt råd angående systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, som vägledning till ägare och innehavare om vilka åtgärder som bör vidtas för att uppfylla de krav som ställs i 2 kapitlet 2 § lagen om skydd mot olyckor. Enligt denna paragraf skall ägare och innehavare av byggnader vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Enligt rådet skall alla ägare eller nyttjare av en byggnad eller anläggning bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att få en helhetssyn på brandskyddet. Av denna anledning inbjuder räddningstjänsten ägare och nyttjanderättshavare till utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.

Som kursdeltagare erhåller du en pärm med kursdokumentation. Pärmen innehåller materiel som gör att arbetet som brandskyddsansvarig underlättas och att du snabbt kan komma igång med ditt systematiska brandskyddsarbete.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som är ägare och innehavare av byggnader. Den lämpar sig även för brandombud/brandansvarig samt enhetschefer.

Kommande kurser:

Dag: Fredag 6/12 2019

Tid: Kl. 08:00 – 12:00

Plats: Lektionssalen på räddningsstationen i Motala

Pris: 1060 kronor plus moms, per deltagare inklusive kaffe och smörgås. Vid återbud färre än 5 dagar före utbildningen debiteras halva avgiften. Utebliven deltagare utan återbud debiteras full avgift.

Anmälan: Vi tar emot max 20 personer. Anmälan görs via kjell.zingmark@motala.se Anmäl dig senast 29/11.

I anmälan ska stå: Namn, Organisation/företag, faktureringsuppgifter samt allergier.