Trädfällning ger tryggare vistelse i Varamon

Publicerad: 1 juni, 2020 kl 14:47

Områden markerade med orange är skogspartier där Motala kommun har planerat för trädfällning i de norra delarna av Varamon.

Motala kommun arbetar kontinuerligt efter trädvårdsplaner då skog och enskilda träd ses över. Ibland krävs trädfällning och därefter återplantering av nya träd. Nu är det dags för området i norra Varamon, där ganska många tallar är sjuka och döda. Arbetet med trädfällning påbörjas denna vecka.

En besiktning av skogspartiet i norra Varamon visar att det saknas en föryngring av beståndet, att flera träd står för nära varandra och att några är döda eller har drabbats av röta. Ett stort antal träd bär på svampsmitta och många träd har skadats av åverkan från människor. För att bevara Varamons värdefulla miljö kommer Motala kommun utföra trädfällning, stubbrytning och återplantering.

– Trädbesiktningen utfördes av ett externt företag som tillsammans med oss bedömde om trädens hälsa, storlek, och placering utgör någon potentiell fara för omgivningen. Efter trädbesiktningen har vi uppfört en lämplig trädvårdsplan som säkerställer att vi fullföljer detaljplanernas intentioner i det aktuella området, berättar Mikael Axelsson, verksamhetschef för drift och anläggning på Motala kommun.

Varje fällt träd ska ersättas

Kommunen börjar denna vecka att fälla de träd som inte kräver marklov. Trädfällningen fortsätter för resterande träd när markloven är klara för dem.

– Ett villkor för att bevilja marklov för trädfällning kan vara att det fällda trädet ersätts med nytt träd. Detta gäller framförallt träd med höga natur- och kulturmiljövärden. Vi börjar med att denna vecka fälla de träd som inte kräver marklov. Sedan får vi vänta in marklov för resten, säger Mikael Axelsson.

Motala kommun har valt att utföra trädfällning och bortforsling med maskiner som kallas skotare och skördare. En skördare både kapar, kvistar och delar upp enskilda träd till stockar. Bortforslingen kommer ske med skotare för att undvika körskador. Både skördare och skotare är maskiner som är skonsamma mot marken och mot miljön. Arbetet med träden kommer att påverka de som bor på Nyckelpigespåret i första hand. Dagtid kan höga ljudnivåer upplevas. Det är viktigt att respektera märkta säkerhetsområden och inte gå nära maskinerna.

När träden är fällda är det dags att ta hand om stubbarna. Stubbrytning görs i syfte att förbereda marken inför plantering av nya träd. Det här arbetet görs med en så kallad stubbrytare eller grävmaskin.

– Plantering är den säkraste metoden för föryngring. Vi kommer återigen att plantera tall för att säkerställa att sanden kan bindas. Planteringsarbetet körs igång till hösten. Valet av stora tallplantor kommer även ge önskad föryngring på rätt plats, menar Mikael Axelsson.