Sista chansen att svara på undersökning

Publicerad: 22 oktober, 2019 kl 10:37

man och kvinna gungar liten flicka mellan sig

Över tusen slumpvis utvalda kommuninvånare ingår i årets stora kommunundersökning.
Sista dag för att skicka in pappersenkäten med post är den 29 oktober. Webbenkäten är öppen till den 4 november.

Sedan 2011 genomförs Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i Motala kommun. Just nu pågår 2019 års enkät.

Enkäten är en attitydundersökning till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 84 år. De får svara på ett antal frågor inom olika områden. Undersökningen mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Är du en av dem som blivit utvald – kom ihåg att svara. Varje åsikt gör skillnad. Tack för hjälpen!

Enkät i tre delar

Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:

  • Del A. Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
    Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.
  • Del B. Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
    Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.
  • Del C. Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Del i utvecklingsarbetet

Resultaten från undersökningen kommer att sammanställas och analyseras. Syftet är att de ska bli en del av alla kommunala verksamheters planering, målsättning och förbättringsarbete. I sin tur är det ett viktigt stöd till det lokala utvecklingsprogrammet, Lup.

Undersökningen pågår mellan den 6 september och 4 november. Resultatet av undersökningen kommer den 18 december.

Du som har blivit utvald att medverka – ta chansen att svara. Varje åsikt gör skillnad. Tack på förhand.


Texten Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande mot grön bakgrund, samt en pratbubbla.
Nyheten är kopplad till resultatmål 6 – Tillgänglighet och inflytande. Det innebär att vi strävar efter att medborgare ska få större insyn i politiska processer och uppleva möjlighet till inflytande. Motalabor ska uppleva en god service och ett gott mottagande vid kontakt med kommunen.