Samrådsmöte för sakägare i Lalandiaprojektet

Publicerad: 18 april, 2018 kl 16:30

två kvinnor.

Planchef Lena Petersson Forsberg och plan-och miljönämndens ordförande Marianne Walter informerade på samrådsmötet om hur man läser en detaljplan. Fotograf: Jessica Henulin

Nu pågår samrådet för de fem detaljplaner som ska möjliggöra Lalandias etablering i Motala. Ett samrådsmöte har hållits för att tydliggöra planernas innehåll framför allt för sakägare.

Samråd är en formell del av planarbetet som regleras i lag. De fem detaljplaner som ligger till grund för etableringen av Lalandias semesterkoncept i Varamoområdet, prövas som en helhet. Formellt är det dock fem olika ärenden där sakägare, alltså de som är direkt berörda av en detaljplan, ska få säga sitt.

Det är därför viktigt att den som i egenskap av sakägare vill yttra sig på någon av planerna anger vilken plan som synpunkten riktar in sig på, och vilken fastighet man representerar. Yttranden ska skickas in skriftligt.

Samrådsmöte

Under onsdagen den 18 april hölls samrådsmöten på Carlsunds utbildningscenter för sakägare. Kommunens planchef Lena Petersson Forsberg berättade om hur planförfarandet går till. Hon informerade också om detaljplanernas innehåll och vad de olika beteckningarna betyder. Ett flertal utredningar har gjorts och Lena Petersson Forsberg gick igenom några centrala knäckfrågor som uppstått i planarbetet och hur kommunen har arbetat för att lösa dem.

Utmärkning av bebyggelse

pinnar i marken i ett grönområde med vättern i bakgrunden.
Käpparna som sitter nedstuckna i marken på respektive planområde märker ut var man får bygga i det förslag som nu är föremål för samråd. De visar inte den kommande bebyggelsens exakta placering. Fotograf: Jessica Henulin

På de olika detaljplaneområdena har pinnar placerats ut som visar hur bebyggelsen kan breda ut sig. De visar inte de planerade husens exakta placering, utan enbart hur stort område inom respektive planområde som tillåts för bebyggelse i det förslag till detaljplan som nu föreligger. Det är för att allmänheten, men även kommunens handläggare, ska få en uppfattning om var byggnader kan komma att hamna.

Här kan du ta del av allt underlag till de fem detaljplanerna.