Rätt lokaler i rätt tid är målet

Publicerad: 20 juni, 2018 kl 07:42

Kommunhuset.

Fotograf: Jessica Henulin

Att ha bra lokaler är en förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva en bra kärnverksamhet. Med kommunens nya fastighetspolicy tydliggörs roller och ansvar i fastighetsprocessen. Tanken är att det ska innebära en mer effektiv förvaltning, och rätt lokaler i rätt tid.

Att våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter har bra lokaler tar vi för givet. Men vi lever i en föränderlig värld, och i en kommun med stark tillväxt, vilket innebär att behovet kan svänga fort. För att hänga med i utvecklingen och säkerställa att verksamheterna får tillgång till bra lokaler krävs en samordnad och effektiv fastighetsprocess som ser till helheten.

Antas av fullmäktige

Fastighetspolicyn har godkänts av kommunstyrelsen, men ska formellt antas av kommunfullmäktige i september. Den berör hela kommunkoncernen, det vill säga, förutom kommunens egna fastigheter, Bostadsstiftelsen Platen och Sjöstaden fastighetsutveckling AB. Syftet är att få en väl fungerande fastighetsprocess som tillgodoser behoven av lokaler, bostäder och mark.

– Det har varit en otydlig ansvarsfördelning mellan olika delar inom kommunkoncernen, vilket har medfört att vi haft parallella processer. Med den här policyn renodlar vi roller och ansvar och får en mer effektiv fastighetsförvaltning, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Framförhållning

Huvuddragen i fastighetspolicyn är att kommunen i normalfallet ska äga och ansvara för de lokaler där vi långsiktigt bedriver verksamhet. Bostadstiftelsen Platen ska ansvara för alla bostäder, även exempelvis äldreboenden och gruppboenden. Sjöstaden fastighetsutveckling AB ska ansvara för lokaler och mark som inte huvudsakligen ska användas för kommunal verksamhet.

– Vi ska årligen ta fram en lokalförsörjningsplan för att klargöra det långsiktiga behovet av lokaler för kommunens verksamheter. Framförhållning är viktigt när man jobbar med de här frågorna eftersom det ibland kan innebära att vi behöver köpa mark eller påbörja en detaljplaneprocess, säger Peter Ingesson, kommundirektör.

Effektiv process

Den nyinrättade tjänsten som lokalstrateg blir spindeln i nätet för att hålla ihop lokalförsörjningsplanen. Till sin hjälp har han en lokalstyrgrupp med representanter från alla förvaltningar.

– En effektiv fastighetsprocess är viktigt för att vi ska hushålla med kommunens pengar och säkerställa att vi har rätt lokaler i rätt tid, säger Camilla Egberth.