Pågående projekt med bredband i Motala kommun

Publicerad: 23 december, 2016 kl 06:52

Pågående projekt med bredband

  • Hamra/Fiskartorpsvägen/S. Freberga: Projektet är slutfört med hjälp av stödmedel från Jordbruksverket och EUs Jordbruksfond för landsbygdsutveckling.
  • Smedsby-Lemunda-Medevi-Bona: Motala kommun har den 31/8 2016 ansökt om stöd från Jordbruksverket för boende från Smedsby mot Lemunda-Medevi-Bona. Vi kan nu bara vänta och se hur det går. Besked från Länsstyrelsen tidigast i början av 2017. Länsstyrelsen har tagit beslut om att vi inte får bidrag på grund av för få intresserade i området.
  • Karlsby: Tätorten under projektering i samarbete med Karlsby Bygdeförening.

Grundläggande utbyggnad

Motala kommun satsar i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland på en grundläggande utbyggnad som syftar till att knyta samman kommunens mindre orter med Motala stad. Detta sker genom anläggande av ortssammanbindande stamnät med fiberoptiska kablar. I varje ort kommer aktiva noder att finnas, vars uppgift är att vara nav för omkringliggande bebyggelse. Motala kommun har med eget kapital och annat offentligt bidragsstöd kanaliserat genom länsstyrelsen hittills byggt stamnät sträckan Vadstena – Motala, vidare sträckan Motala – Österstad – Borensberg, Österstad-Fornåsa-Klockrike, Borensberg – Tjällmo – Finspång, Motala – Nykyrka via Lemunda, Nykyrka – Bona – Godegård, samt Degerön/DeGeersfors – Karlsby.

Upphandling av utbyggnad och kommunikation

Enligt direktiv från bidragsgivarna har kommunen upphandlat byggentreprenör och kommunikationsoperatör enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Som byggentreprenör antogs Eltel Networks AB och som kommunikationsoperatör Quadracom AB.

Quadracom AB, www.quadracom.se, verkar under varumärket www.qmarket.se. Kommunikationsoperatören har ett antal leverantörer av bredbandstjänster knutna till sig, och har som uppgift är att var länken mellan byalag och kommunen så väl som Länsstyrelsen, byggentreprenör och tjänsteleverantörer.

Tekniska frågor kring markarbete och frågor om offert på utbyggnad kan ställas till Eltel Networks på epost: john.westervind@eltelnetworks.se.

Läs mer

Läs mer om bredband och IT i Motala kommun.