Nu startar samrådet för Lalandiaplanerna

Publicerad: 5 april, 2018 kl 16:29

två kvinnor som sitter vid ett bord med skisser över Varamon.

Det är många olika intressen som ska vägas samman i ett detaljplanearbete, berättar Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef, och Lena Petersson Forsberg, planchef. Fotograf: Anita Nilsson

På måndag den 9 april inleds samrådsperioden för de fem detaljplaner som ska möjliggöra etableringen av ett Lalandia i Motala.

– Under samrådet visar kommunen upp hur man tänker sig att utvecklingen kan ske, men samrådet handlar även om att få in kunskap. Det är många som har detaljkunskap om området som inte vi har, och detta vill vi väldigt gärna ta del av, säger Lena Petersson Forsberg, planchef i Motala kommun.

Tillsammans med mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund ansvarar hon för kommunens planprocess. Den är en förutsättning för att Lalandia ska kunna köpa marken och bygga sin anläggning och sina stugbyar.

Tolv utredningar

I detaljplanearbetet utreds de risker som finns med projektet och man tar ställning till hur de ska hanteras. I de fem planerna med koppling till Lalandia är det tolv olika utredningar som antingen har utförts, pågår eller ska påbörjas inom kort. Det rör sig exempelvis om trafikflöden, parkeringar och landskapsanalys.

Varamon och Folkets park-området har höga naturvärden som ligger många varmt om hjärtat. En grundlig trädinventering har genomförts för att gå till botten med vilka träd som har särskilt höga värden och ska skyddas.

– Lalandia delar den inställningen. De vill ju behålla det som ger Varamon sin speciella karaktär. Det är inte möjligt att genomföra den här etableringen utan att fälla träd, men exempelvis de tallar som binder sanden kommer självklart att bli kvar. I planbestämmelserna kan vi reglera vilka träd som ska bevaras, säger Lena Petersson Forsberg.

Mer tillgängligt

Både hon och Hanna Hammarlund tror att förändringarna i Varamon innebär att området blir mer tillgängligt för allmänheten än i dag, eftersom Folkets park nu är ett inhägnat område. Detta är också en grund för förslaget att upphäva strandskyddet.

Under samrådet, som inleds den 9 april och pågår till 14 maj, får framför allt sakägare lämna synpunkter. Detaljplaneprocessen är till för att i demokratisk anda förankra planerna hos de som berörs. Ett samrådsmöte kommer att hållas för sakägare den 18 april.

– Sedan är det kommunen som myndighet som ansvarar för att göra bedömningar och avvägningar mellan olika intressen, och det är i slutändan ett politiskt beslut. Vi har respekt för att det blir annorlunda för de som bor i området, men vi ska se till att det inte blir en olägenhet, säger Hanna Hammarlund.


Detaljplaneprocessen

Hur detaljplaner ska tas fram är reglerat i Plan- och bygglagen.

Samrådet för de fem detaljplaner som berör Lalandias etablering pågår mellan 9 april och 14 maj. Då får sakägare, det vill säga de som är direkt berörda som exempelvis grannar, tycka till om planerna. Alla är förstås välkomna att lämna in synpunkter, men det är inte säkert att de kan beaktas i planarbetet. Det är därför viktigt att du som är direkt berörd uttrycker att du yttrar dig i egenskap av sakägare, och vilken detaljplan som du har synpunkter på.

Efter samrådet justeras planerna inför granskningsskedet, som planeras till hösten 2018.

Detaljplanerna beräknas kunna antas i december 2018 och vinner därefter laga kraft fyra veckor efter beslutet, om de inte överklagas.

Hitta allt underlag och läs mer om hur detaljplaneprocessen går till på www.motala.se/lalandia.