Motala – tredje bivänligaste kommunen i Sverige

Publicerad: 29 maj, 2020 kl 15:15

Motala - Sveriges tredje bivänligaste kommun

Naturskyddsföreningen har utsett Sveriges bivänligaste kommuner och Motala placerar sig på tredje plats tillsammans med Lomma. Helsingborg har utsetts till den bivänligaste kommunen tätt följd av Göteborg.

Viktiga faktorer för bivänliga kommuner

Topplistan över kommunernas bivänlighet baseras på en enkät som besvarats av 212 av Sveriges kommuner.

Kommunerna har fått poäng utifrån sina svar på frågor som rör arbetsinsatser för att gynna pollinatörer och inventering av miljöer som är bra för dem.

Enkäten berör frågor om exempelvis kommunala gräsytor som omvandlas till ängar och blommande mark, användning av kemiska bekämpningsmedel, stöd till lantbrukare för att skapa blommande vägkanter, hänsyn till pollinatörer vid planering av nya områden, bekämpning av invasiva växtarter och flera andra områden.

– Vi har flera tätortsnära ängsytor med höga naturvärden som vi sköter med slåtter och uppsamling. Vi har även gjort flera inventeringar av ängsytor och högvuxna ytor för att få till detta, säger kommunekolog Fia Sundin.

Kommunen klipper utvalda, artrika och högvuxna gräsytor en gång i slutet av sommaren.

– Vi ställer om många högvuxna gräsytor till att bara slås en gång och det gör vi i huvudsak för att gynna pollinatörer. Då kan blommorna som fungerar som nektarkällorna för alla insekter blomma hela säsongen, fröa av sig och sprida sig i gräsytan, säger Fia Sundin.

Kommunen ska också inventera några av de högvuxna gräsytorna för att se om de har så pass hög kvalitet att de kan bli ängsytor i framtiden. Ängsytor slåttras och gräset samlas upp efteråt. Det gynnar alla ängsblommor.

Kommunen har jobbat aktivt för att restaurerat tätortsnära betesmarker och har många pågående och nya naturvårdsprojekt för att gynna pollinatörer och naturbetesmarker. Det pågår även ett aktivt arbete med inventering och bekämpning av invasiva arter.

Ekologisk mat i skolor och andra verksamheter

En ytterligare faktor som gett poäng är om kommunen har en ambition att öka inslaget av ekologisk mat i skolor och andra kommunala verksamheter. Denna faktor har betydelse eftersom ekologisk produktion ger mer blommande marker.

– Motala kommun har stor andel ekologisk mat som serveras i skolor. Vi har till största del vår jordbruksmark utarrenderad för ekologiskt jordbruk, säger Fia Sundin.


Texten Resultatmål 5: Miljömässigt hållbar tillväxt, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett löv.
Nyheten är kopplad till resultatmål 5 – Miljömässigt hållbar tillväxt. Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö.