Markanvisningsavtal för ett 40-tal lägenheter i kvarteret Munken

Publicerad: 18 februari, 2020 kl 11:30

Markanvisningsavtal till KlaraBo Sverige AB för ca 40 lägenheter i kvarteret Munken

Kommunstyrelsen har tagit beslut om markanvisningsavtal för Munken 4 med Klarabo Sverige AB. Klarabo Sverige AB är en ny exploatör i Motala och uppför bostadslägenheter med hyresrätt som upplåtelseform.

Ett 40-tal hyreslägenheter i området Bispmotala

Klarabo Sverige AB ansökte om markanvisning för området under hösten 2019. Deras förslag till bebyggelse på Munken 4 innehåller cirka 40 lägenheter fördelade på tre huskroppar med loftgångar och trapphus/hisschakt mellan byggnadskropparna.

Företaget bygger genom prefabricering i trä och erbjuder attraktiva hyresnivåer genom att utnyttja det statliga investeringsstödet för hyresrätter.

Byggstart i september 2020

Klarabo vill påbörja byggnationen i september 2020 vilket ger möjlighet till inflyttning i juni 2021. Markanvisningen sker i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Ny fjärrvärmeledning

Genom markanvisningsavtalet förbinder sig kommunen att anlägga ny fjärrvärmeledning i Drottninggatan samt att bekosta viss fastighetsbildning. Klarabo kommer under tiden för markanvisningen att utföra nödvändiga undersökningar av marken.

Karta med exploateringsfastigheten Munken 4

Bakgrund

Flera entreprenörer har under hösten visat intresse för att bebygga fastigheten Munken 4. Klarabo’s förslag på byggnation anses uppfylla de krav som ställdes i markanvisningstävlingen för fastigheten bäst.

Fastigheten har tidigare marknadsförts genom markanvisningstävling på kommunens hemsida, på objektvision.se samt i projektkatalogen. Eftersom inga anbud lämnades in i utlyst markanvisningstävling är fastigheten tillgänglig för direktanvisning enligt kommunens riktlinjer för markanvisning.

Klarabos bebyggelseförslag på Munken 4 innehåller cirka 40 lägenheter fördelade på tre huskroppar med loftgångar och trapphus/hisschakt mellan byggnadskropparna. Lägenhetsstorleken varierar mellan tre och fyra rum och kök.

Bebyggelsen anpassas efter befintlig detaljplan och placeras dikt an Drottninggatan med entréer vända ditåt. Mot befintlig trygghetsboende planeras bostädernas uteplatser att byggas. Parkering för nytillkomna bostäder ska uppföras inom fastigheten.

Bebyggelseförslaget bidrar till en miljömässig och social hållbarhet genom att taket och stommen byggs i trä samt att låga hyresnivåer avses hållas genom att Klarabo planerar att nyttja det statliga investeringsstödet för hyresrätter.

Slutprodukten är även energimässigt effektiva och dagvatten ska omhändertas på fastigheten. De tre huskropparna kommer att färgsättas i olika kulörer och material som passar in i området. Räcken och spaljéer kommer att byggas i trä kombinerat med fibercementskivor på gavlarna.


Texten Resultatmål 3: Motala växer, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett hus.
Nyheten är kopplad till resultatmål 3 – Motala växer. Fler kommuninvånare skapar mer skatteintäkter, starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad och landsbygd.