Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd

Publicerad: 6 augusti, 2020 kl 10:36

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående rivningslov för Folkets park, Mariebergsbadet och befintligt bostadshus inom fastigheten Fjällskivlingen 1.

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark.

Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner och beslut om rivningslov är överklagade hos Mark- och miljödomstolen.

Fråga om prövningstillstånd avslås

Folkets park 1 – Folkets park och Motalabadet (Mariebergsbadet)

Plan- och miljönämnden i Motala kommun beslutade den 23 september 2019 att bevilja rivningslov på fastigheten Folkets park 3. Nämndens beslut överklagades.

Länsstyrelsen avslog överklagandena och ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen.

15 juni 2020 meddelar Mark- och miljödomstolen att överklagandena avslås. De klagande gavs enligt beslutet möjlighet att begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 22 juli 2020 att de inte ger prövningstillstånd. Mark och miljödomstolens avgörande står därför fast. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Fjällskivlingen 1 – Befintligt bostadshus

Plan- och miljönämnden i Motala kommun beslutade den 23 september 2019 att bevilja rivningslov på fastigheten Fjällskivlingen 1. Nämndens beslut överklagades.

Länsstyrelsen avslog överklagandena och ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen.

15 juni 2020 meddelar Mark- och miljödomstolen att överklagandena avslås. De klagande gavs enligt beslutet möjlighet att begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 22 juli 2020 att de inte ger prövningstillstånd. Mark och miljödomstolens avgörande står därför fast. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Kommunen arbetar nu vidare

Beslutet innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast och att kommunen nu kan arbeta vidare med planerna för rivningsarbetet.

Läs mer om Lalandiaprojektet