Mark- och miljööverdomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 5 juni, 2020 kl 11:35

Gällande detaljplaneområden i Varamon

Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt beslut om klagorätt av detaljplanerna inför Lalandias etablering. Domstolen avslår samtliga överklaganden.

Arbetet med de fem detaljplanerna inför Lalandias etablering i Motala pågick under 2018 och i december samma år antogs de i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner överklagades.

Processen pågick under 2019 och ärendena hamnade i Mark- och miljööverdomstolen, som skulle avgöra om de klagande anses vara sakägare eller inte.

Domstolen har granskat om de som överklagat detaljplanerna har rätt att göra det enligt gällande lag. I sin dom kommer mark- och miljööverdomstolen fram till att så inte är fallet och avslår samtliga överklaganden.

Villkor uppfylls inte

Beslut om detaljplan får överklagas av ideell förening eller annan juridisk person som:

  1. huvudsakligen vill tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen
  2. inte är vinstdrivande
  3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år
  4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

Domstolen slår fast att den klagande föreningen inte uppfyller villkor 3. Domstolen konstaterar att föreningen vid överklagandet endast varit verksam i cirka åtta månader och att den bildats i närtid med enda syfte att driva en viss uppkommen fråga.

Anledningen till att en förening måste ha varit verksam under minst tre år är för att rätten att överklaga ska finnas för ”breda organisationer”. Alltså inte för organisationer som skapats enbart för att under kort tid driva en viss fråga.

Domstolen bedömer vidare att föreningen ”inte bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan anses representera allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöintressen.”

Domen kan överklagas till Högsta domstol senast den 26 juni 2020.

Handläggningen för att avgöra själva sakfrågan om detaljplanerna går nu tillbaka till mark- och miljödomstolen.