Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden

Publicerad: 15 juni, 2020 kl 16:28

Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden för fastigheterna Folkets park 3 och Fjällskivlingen 1.

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att fem nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark.

Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs dem i kommunfullmäktige. Samtliga detaljplaner och beslut om rivningslov är överklagade hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagade rivningslov avslås

Fjällskivlingen 1 – Grå stugbyn

Plan- och miljönämnden i Motala kommun beslutade den 23 september 2019 att bevilja rivningslov på fastigheten Fjällskivlingen 1. Nämndens beslut överklagades.

Länsstyrelsen avslog överklagandena och ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen.

Idag, 15 juni 2020 meddelar Mark- och miljödomstolen att överklagandena avslås. De klagande kan inom 3 veckor begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Folkets park 3 – Vätterbyn

Plan- och miljönämnden i Motala kommun beslutade den 23 september 2019 att bevilja rivningslov på fastigheten Folkets park 3. Nämndens beslut överklagades.

Länsstyrelsen avslog överklagandena och ärendet överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen.

Idag, 15 juni 2020 meddelar Mark- och miljödomstolen att överklagandena avslås. De klagande kan inom 3 veckor begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer om Lalandiaprojektet