Laga kraft- Detaljplan för Ekoxen 1 och 12 samt Mossenskolan 1 m.fl, Mossen

Publicerad: 21 mars, 2017 kl 11:17

Detaljplan för Ekoxen 1 och 12 samt Mossenskolan 1 mfl, har antagits av plan- och miljönämden.

Detaljplanen består av fyra huvudområden vars syften är att:

  • På fastigheterna Ekoxen 1 och 12, som ägs av Bostadsstiftelsen Platen, möjliggöra förtätning/byggande av gemensamhetsytrymmen i anslutning till befintliga bostäder. Tillbyggnaden ryms inte inom befintlig byggrätt, varför detaljplanen behöver ändras i dessa delar.
  • På del av fastigheten Mossenskolan 1, som ägs av Motala kommun, pröva frågan om att utöka byggrätten inför framtida behov samt planlägga befintlig tillbyggnad på förskolan Sagomossen. På del av fastigheten Mossenskolan 1, som ägs av Motala kommun, möjliggöra förtätningsprojekt i befintlig stadsstruktur. Markanvändningen föreslås möjliggöra bostäder, vård, kontor och skola.
  • Inom område C föreslås även byggrätt för samlingslokal och parkering på del av fastigheten Mossenskolan 2. På fastigheten Brandmannen 15, som ägs av Egirs fastigheter i Motala AB, möjliggöra byggande av tre nya flerbostadshus.

Inom område D föreslås även omläggning av Prinsgatan och längsgående parkering inom fastigheten Innerstaden 1:124. Parkeringen föreslås tillfalla fastigheten Brandmannen 15 och nyttjas som boendeparkering.

Läs mer i planhandlingar:

  • Plankarta
  • Planbeskrivning

Annat underlag lämnas vid begäran.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Emma Seidegren, ansvarig handläggare på samhällsbyggnadsenheten. Telefonnummer: 0141-22 51 75

E-post till Emma Seidegren

Kommunledningsförvaltningen/Samhällsbyggnad
591 86 Motala

Du kan också skicka e-post till samhallsbyggnad@motala.se.