KS godkänner behovsanalys

Publicerad: 24 mars, 2020 kl 17:04

flickor som spelar innebandy

Föreningar kan hos bildningsnämnden ansöka om ekonomiskt stöd efter de konsekvenser som coronapandemin har orsakat.

Kommunstyrelsen har beslutat om fortsatt arbete kring ett eventuellt idrottscenter.
Det underlag som tagits fram
består av tre analyser: behov av anläggningar ur förenings-, skol- och folkhälsoperspektiv, skicket på befintliga anläggningar samt framtida placering av ett idrottscenter.

Vid sitt möte den 24 mars beslutade kommunstyrelsen att godkänna behovsanalysen. Nu går hanteringen vidare och i april bjuds partierna i fullmäktige in till en dialog om fortsatt hantering.

Ärendet tas även upp vid prioriteringsforum i slutet av april.  Prioriteringsforum är ett möte som bereder en ekonomisk planering för kommunens totala ekonomi kommande år.

– Vi behöver en bred politisk överenskommelse kring  hur vi ska gå vidare med arbetet utifrån den behovsanalys som gjorts gällande idrottscenter. Det är nödvändigt att se helheten i kommunens sammantagna ekonomiska åtaganden för att kunna prioritera, säger kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande Kenneth Söderman.

Kommunstyrelsen föreslås summera resultatet av den politiska dialogen vid sitt sammanträde i maj för att eventuellt gå vidare med uppdrag om förstudier.

Det här händer i ärendet under våren:

April: Politisk dialog om behovsanalysen
April: Prioriteringsforum
Maj: Eventuellt beslut i KS om att gå vidare med förstudier kring idrottscenter

Några viktiga begrepp är behovsanalys och förstudie. I behovsanalysen identifieras berörda målgruppers behov kopplat till omfattning och funktion för till exempel en anläggning eller hall. Efter behovsanalysen godkänts fattas beslut om en förstudie för att precisera utformning och kostnader.  Förstudien utgör sedan underlag för beslut om att genomföra projektet.

Här hittar du kommunstyrelsens handlingar i ärendet, under punkt 16.


Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.
Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.