Kommunens resultat och arbete för ökad tillgänglighet

Publicerad: 15 januari, 2020 kl 12:34

Motala kommun fortsätter sitt arbete för att förbättra tillgängligheten på telefon och mejl. Den årliga servicemätningen visar att Motala kommun, för de flesta parametrar, placerar oss i nivå med riket.

Kommuninvånare, näringsidkare och andra ska enkelt och snabbt komma i kontakt med Motala kommun.

På uppdrag av Motala kommun genomför ett externt företag en undersökning under ett antal höstveckor. Syftet med undersökningen är att kommunen ska få en bild av servicenivån och även kunna jämföra med likvärdiga kommuner. Mätningen beskriver vad som händer när kommunen får en rad fiktiva frågor via telefon och mejl.

Följer rikssnittet

Nu har den senaste undersökningen, från vecka 41-46 2019, sammanställts i en rapport. Resultatet för Motala kommun visar att vi, för de flesta parametrar, placerar oss i nivå med riket.

När det gäller parametern ”Avsändaruppgifter i e-postbrev som underlättar fortsatt kontakt” är Motala (94 %) något bättre än snittet (87 %) med att lämna ifrån sig fullständiga avsändaruppgifter.

För parametern ”Svarskvalitet”, det vill säga svarsbrev med merinformation (mer än bara svar på frågan, till exempel hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips) ligger Motala (35 %) lite lägre än förra mätningen 2018 (42 %) och något under snittet i år (42 %).

Åtgärder för ökad tillgänglighet

Kommunen arbetar hela tiden med åtgärder för att öka vår tillgänglighet på sikt.

Mål för tillgänglighet och inflytande

I det lokala utvecklingsprogrammet finns ett specifikt mål som handlar om tillgänglighet och inflytande.

– Målet beskriver att alla våra verksamheter ska ta fram och genomföra aktiviteter för att förbättra tillgängligheten. Det ser olika ut i våra verksamheter och våra kunder har olika förutsättningar och behov. Därför behövs olika insatser för att tillfredsställa de behov som finns, säger Peter Ingesson, kommundirektör.

Kommungemensam kundtjänst eller servicecenter

Just nu pågår en förstudie där kommunen tittar på förutsättningarna för en kommungemensam kundtjänst eller servicecenter. Förstudien ska vara klar under våren 2020. Kommunstyrelsen kommer sedan att få ta ställning till om de vill starta ett projekt för genomförande av detta.

– Vi vill titta på möjligheten med att skapa en väg in för alla kommunens kunder. Tanken är att fler frågor ska kunna besvaras direkt utan att den som behöver hjälpen ska behöva bli vidarekopplad, säger Peter Ingesson.

Ökad tillgänglighet på webben

Under 2019 har kommunen gjort en tillgänglighetsrevision av den externa webbplatsen – motala.se/kommun. Under 2020 görs olika insatser för att göra webbplatsen mer tillgänglig och uppfylla de lagkrav som finns.

– Vi behöver fortfarande förbättra vår tillgänglighet, det är ett prioriterat arbete. Alla förvaltningar i kommunen har i uppdrag att se över hur de jobbar och hur det kan bli enklare att nå en handläggare. Vi behöver vara tillgängliga och snabbare svara på frågor, säger kommundirektör Peter Ingesson.


Läs mer

Här kan du läsa hela rapporten

Länk till servicegarantin för tillgänglighet och bemötande


Texten Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande, mot grön bakgrund, samt en ikon med pratbubbla.
Nyheten är kopplad till resultatmål 6 – Tillgänglighet och inflytande. Det innebär att vi strävar efter att medborgare ska få större insyn i politiska processer och uppleva möjlighet till inflytande. Motalabor ska uppleva en god service och ett gott mottagande vid kontakt med kommunen.