Klagande går vidare till Högsta domstolen

Publicerad: 2 juli, 2020 kl 14:16

skylt med texten högsta domstolen

Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering går vidare.
Mark- och miljööverdomstolen avslog samtliga fem överklaganden. Nu har det beslutet i sin tur överklagats till Högsta domstolen.

I början på juni kom Mark- och miljööverdomstolen beslut om de som överklagat detaljplanerna har rätt att göra det enligt gällande lag. I sin dom kom domstolen fram till att så inte är fallet och avslog samtliga överklaganden.

Vanligtvis kan inte Mark- och överdomstolens beslut överklagas, men i det aktuella domslutet gjordes ett undantag. Det innebär att de klagande fick en möjlighet att överklaga till högsta instans senast den 26 juni 2020.

Så har också skett, vilket innebär att samtliga fem överklaganden nu ska handläggas av Högsta domstolen.

Handläggningen för att avgöra själva sakfrågan om detaljplanerna ligger hos mark- och miljödomstolen.