Klagande beviljas prövningstillstånd i Svea hovrätt

Publicerad: 15 oktober, 2019 kl 15:18

Idag, 15 oktober, kom beskedet att två av de klagande parterna av de aktuella detaljplanerna för Lalandias etablering beviljas prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner.

5 april 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Detaljplanerna för Lalandias etablering antogs av kommunfullmäktige 2018-12-10.

Alla fem detaljplanerna överklagades till Mark- och miljödomstolen. Några av de klagande ansågs av inte vara sakägare och därmed inte ha rätt att överklaga. Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Idag meddelades att två av de klagande parterna ges prövningstillstånd i Svea Hovrätt. Beskedet gäller samtliga fem överklagade detaljplaner. Det innebär att domstolen kommer att bedöma om dessa personer ska anses som sakägare eller inte.

Beslutet innebär förseningar i projektet med anledning av att detaljplanerna måste vinna laga kraft innan Lalandia kan starta byggnationen.

Detta är inte en process som kommunen kan påverka och därmed är det svårt att säga när byggstart kan ske.

Igår beslutade kommunfullmäktige om avtalen för överlåtelse av mark för Lalandias etablering. Detta beslut togs av ett politiskt enigt kommunfullmäktige.

Lalandias etablering och kommunens arbete med en ny simhall är viktiga för Motalas utveckling. Både politik och tjänstemän arbetar vidare och vill ta nästa steg i projektet.

– Beslutet om avtalet var och är ett viktigt steg framåt i arbetet för att möjliggöra Lalandias etablering, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är bekymmersamt att överklagandeprocessen tar lång tid. Vi är måna om att projektet kommer igång då det bland annat kommer att ge Motala nya arbetstillfällen, skatteintäkter och positiva följedffekter på många andra sätt, säger Kåre.

– Vi har en demokrati och det ska vi vara glada för men självklart blir det bekymmersamt när det drar ut så pass på tiden bara att avgöra om någon har rätt att överklaga eller inte, säger Kåre.

Enligt HUI´s rapport ger Lalandias etablering ett stort antal nya arbetstillfällen, inte minst för ungdomar. Till den siffran tillkommer arbetstillfällen som skapas under själva uppbyggnadsfasen, bland annat för de entreprenörer och underleverantörer som kommer att behövas vid byggnationen.

HUI´s bedömning är att ungefär 340 årsverken kan skapas i Motala som ett resultat av Lalandias etablering. Den största andelen av dessa nyanställningar bedöms komma från kommunen, vilket ökar skatteintäkterna med ungefär 19 miljoner kronor. Rapport pekar på att cirka 30-40 miljoner i totala skatteintäkter vilket är mycket viktiga intäkter för kommunen. Kommunen vill självklart därför att arbetet ska kunna tas till nästa steg. Detta för att inte tappa ytterligare tid och möjligheter till viktig utveckling och inkomster som kommer kommunmedborgarna till del.

– Vi har arbetet länge och hårt med dessa detaljplaner och självklart vill vi att denna process ska bli klar nu, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

– Överklagandeprocessen är en del i demokratin. Den måste vi respektera och förhålla oss till. Vi kan inte påverka denna process vilket känns frustrerande eftersom vi vill lägga våra resurser på att komma vidare och skapa nytta för Motalaborna och för regionen, säger Hanna.

Läs mer om Lalandiaprojektet