Hjälp oss rädda grodorna

Publicerad: 22 maj, 2018 kl 15:48

groda

Det är inte alltid så lätt för en groda att komma oskadd över vägen.

Motala kommun vill bidra till bättre kunskap om groddjur och kännedom om platser där många groddjur dör i trafiken. Via Trafikverket kan du tipsa om platser där groddjur körs över.

Motala kommun har sökt bidrag för fyra LONA-projekt (LONA står för lokala naturvårdssatsningar) för att skapa och restaurera våtmarker för att gynna groddjur och andra vattenlevande organismer som fåglar, insekter och kärlväxter.

Biologisk mångfald

Syftet med projekten är bland annat att främja hushållning av vatten genom att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

– Vi vill också gynna biologisk mångfald genom att utforma vattendraget på lämpligt sätt för de arter som finns där, säger Fia Sundin, kommunekolog.

Andra positiva effekter som projekten väntas få är:

  • Den naturliga hydrologin återställs och vattnets väg till recipient förlängs.
  • Minskad övergödning genom rening av näringsämnen som kväve och fosfor.
  • Rekreation, eftersom dammarna ligger bland annat i Fålehagen och i Borensberg vilket är några av Motala kommuns mest välbesökta natur- och friluftsområden.
  • Minskad klimatpåverkan genom att våtmarkerna fungerar som kolfällor.
  • Minskad risk för översvämningar som idag förekommer vid kraftiga regn.
  • Rening av förorenade ämnen då några våtmarker kommer fungera som dagvattendammar.

Tipsa om trafikdödade grodor

Vill du också hjälpa grodorna? Trafikverket samlar in information (via konsultföretaget Ecocom) om platser där många groddjur dödas av trafik. Här hittar du ett formulär där du kan rapportera konfliktpunkter längs allmänna vägar som du känner till.