Här är filmen som ger dig koll på kommunens utvecklingsprogram

Publicerad: 16 maj, 2019 kl 14:14

man framför Göta kanal

Erik Backman har varit ordförande för beredningen som arbetat med Lokalt utvecklingsprogram. Fotograf: Sussie Slotter

Motala kommun har ett nytt Lokalt utvecklingsprogram, Lup. Det visar den ledande politikens prioriteringar under mandatperioden.
Med hjälp av en film sprider vi information om utvecklingsprogrammet och hur vi ska arbete med det. Välkommen att titta!

Varje ny mandatperiod fastställs Lokalt utvecklingsprogram, Lup. Det formas utifrån den ledande politikens prioriteringar och valmanifest. Programmet beskriver den önskade utvecklingen under mandatperioden och blir styrande för all kommunal verksamhet.

Arbetet med det nya programmet har genomförts i en tillfällig beredningsgrupp där företrädare för både majoritet och opposition ingått. Förvaltningschefer, politiska sekreterare, strateger och stödfunktioner har också deltagit vid beredningens möten. Erik Backman (M) har varit beredningens ordförande.

– Det är ett viktigt arbete för att rama in hur kommunen styrs av politiken och hur vi har en gemensam målbild av vart verksamheterna ska, säger Erik Backman.

Fyra prioriterade områden

I Lokalt utvecklingsprogram finns kommunens vision och fyra politiskt prioriterade områden:

  • En sund ekonomi
  • Tillväxt i hela Motala
  • Det goda livet i Motala kommun
  • Ett sammanhållet Motala

De fyra huvudområdena bryts ner i 14 resultatmål, som är kopplade till nyckeltal. På så vis kan vi följa upp och kontrollera hur vi når de uppsatta målen.

Lup i verksamhetsplanerna

Under hösten ska Lokalt utvecklingsprogram spridas i kommunens alla verksamheter. Varje förvaltning tar då fram verksamhetsplaner utifrån Lup. I planerna beskriver nämnd och förvaltning hur verksamheternas aktiviteter bidrar till utvecklingsprogrammets målsättningar.

– Det blir en tydlig koppling mellan den politiska styrningen och verksamheterna, säger Erik Backman.

Olika verksamheter och enheter kommer att beröras i olika omfattning beroende på vilken verksamhet man bedriver. Flera tillsynsmyndigheter ställer krav på att vi ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. På verksamhets- och enhetsnivå kommer verksamhetsplanerna därför även att omfatta aktiviteter för att utveckla grunduppdraget.

–  Vi har ett stort grunduppdrag i kommunens olika verksamheter. Det jobbar vi ständigt med, att bibehålla vår kvalitet och förbättra vårt arbete, säger Erik Backman.

Information i film och på webb

Lokalt utvecklingsprogram är stommen i det kommunala arbetet under mandatperioden. Därför är det viktigt att sprida information om Lup. Det gör vi bland annat i den nya filmen och på kommunens webb.

Välkommen att ta del av Lokalt utvecklingsprogram 2019-2022.