Granskningstid för detaljplaner gällande Lalandia inleds

Publicerad: 20 september, 2018 kl 17:00

På måndag den 24 september inleds granskningstiden för de fem detaljplanerna som ska möjliggöra etableringen av ett Lalandia i Motala.

Under granskningstiden, som pågår mellan den 24 september och den 22 oktober, redovisas den information och de synpunkter som framkommit från sakägare och berörda under samrådet i våras. Baserat på det har kommunen nu tagit fram ett nytt bearbetat planförslag. Det ger sakägare och berörda möjligheten att på nytt få lämna in synpunkter.

– Alla underlag är sammanställda och bearbetade och redovisas genom de samrådsredogörelser som krävs för varje detaljplan, totalt fem stycken. Det märks att det finns både intresse och kunskap i många frågor och det har vi försökt ta tillvara på. Allt detta ligger till grund för de förändringar som vi nu har gjort och som redovisas i fem nya granskningshandlingar, tillsammans med de nya planförslagen som finns att tillgå, säger Lena Petersson Forsberg, planchef på Motala kommun.

– Som underlag till planförslaget finns flera utredningar för de olika planområdena. Det handlar exempelvis om trafik, parkering, fladdermöss och naturvärdesinventeringar. Ytterligare utredningar kan komma att bli aktuella, men dessa påverkar inte detaljplanerna i sig utan är kopplade mot projekteringar, säger Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef.

Detaljplaneprocessen?

Hur detaljplaner ska tas fram är reglerat i Plan- och bygglagen.

Granskningstiden för de nya reviderade fem detaljplanerna som berör Lalandias etablering pågår mellan 24 september och den 22 oktober. Då får sakägare och berörda tycka till om planerna. Alla har möjlighet att lämna in synpunkter, men det är inte säkert att de kan beaktas i planarbetet. Det är därför viktigt att du som är direkt berörd uttrycker att du yttrar dig skriftligen i egenskap av sakägare, och om vilken detaljplan som du har synpunkter på.

Efter granskningstiden tas antagandehandlingar fram som ligger till grund för kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut om antagande i kommunfullmäktige i december 2018. Därefter vinner de laga kraft fyra veckor efter beslutet (det vill säga tre veckor efter anslag på kommunens digitala anslagstavla) om de inte överklagas.