Göta Stenhus vill bygga radhuslägenheter i verkstadsområdet

Publicerad: 19 maj, 2020 kl 11:40

Hyreshus i Vadstena av samma typ som de hus som Göta Stenhus önskar bygga i kvarteret Filgraden i Motala.

Göta Stenhus/Göta Förvaltning har kommit in med en förfrågan om markanvisning för del av kvarteret Filgraden till Motala kommun.

Exploatören vill bygga nio stycken hyresradhus i tre huskroppar på området Filgraden i Gamla Motalaverkstadsområdet.

Nio hyresrätter i enplan

Husen som Göta Stenhus vill bygga är likadana som de radhus exploatören byggt i Vadstena på Drottningmarken (Hedvig Eleonoras gata).

Göta Stenhus planerar att bygga, äga och förvalta husen som hyresrätter och vill uppföra nio bostäder i tre radhuskroppar. Husen är tänkta att vara i ett plan, vilket skulle vara förenligt med den gällande detaljplanen.

För att anpassa bebyggelsen till den befintliga planen är husen grupperade i tre längor med tre hus i varje.

Detaljplan finns sedan år 1929

För kvarteret Filgraden gäller en gammal plan från 1929. Ändamålet för kvartersmarken är bostäder.

Byggrätten är enligt planen begränsad eftersom dåtidens bostäder skiljde sig väsentligt från dagens moderna normer. Det är därför en utmaning att bebygga kvarteret enligt gällande plan och inte behöva göra en ny detaljplan.

Fördelen med att bebygga kvarteret enligt gällande plan är att byggnationen snabbt kan komma igång.

Kommunstyrelsen tar upp frågan om markanvisning för beslut

Kommunstyrelsen ska på sitt majsammanträde ta beslut om exploatörens förfrågan om markanvisning.

Området omfattar cirka 3565 kvm kvartersmark för bostäder på de nuvarande fastigheterna Filgraden 2, 3, 4, 5.

Göta Stenhus får genom markanvisningsavtalet ensamrätt att under avtalstiden utreda förutsättningarna att bebygga området med bostäder enligt förslaget.

Markanvisningen gäller i ett år och om inte köpeavtal tecknats mellan parterna innan markanvisningen gått ut upphör denna markanvisning.

Göta Stenhus planerar att under tiden för markanvisningen marknadsföra projektet och bygglov prövas. Därefter tecknas köpeavtal.

– Kvarteret har funnits med i vår projektkatalog i flera år utan att det blivit aktuell för byggnation. Det är mycket positivt att det nu finns en intresserad exploatör som vill bygga bostäder här, säger Henrik Edstam, mark- och exploateringsingenjör.

– Motala har många intressanta byggprojekt framöver och vi är jätteglada om vi också får möjlighet att bidra till Motalas fortsatta utveckling. Jag vet att Motala har stort behov av dessa radhus och i dagsläget finns inte något tillgängligt motsvarande boende i Motala, säger Karl-Johan Johansson, VD/ägare Göta Stenhus.


Texten Resultatmål 3: Motala växer, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett hus.
Nyheten är kopplad till resultatmål 3 – Motala växer. Fler kommuninvånare skapar mer skatteintäkter, starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad och landsbygd.