Försäljning av Wetterbyn och Grå stugbyn

Publicerad: 20 maj, 2020 kl 08:27

Försäljningen av fritidsstugorna vid Varamobaden – Wetterbyn och Grå stugbyn går nu mot sitt slut. I maj tar kommunstyrelsen ställning till inkomna bud och beslutar om nästa steg i försäljningen.

Motala Kommun äger 32 fristående mindre fritidsstugor på 2 olika platser vid Varamobaden – Wetterbyn och Grå stugbyn.

Kommunen har tidigare beslutat att sälja dessa till förmån för Lalandias etablering. Flertalet privatpersoner, föreningar och företag har visat intresse för att köpa stugorna.

Försäljning av stugorna

Mäklarföretaget HusEtt och Pir in Sweden AB hanterar, på uppdrag av kommunen, försäljningen av stugorna sedan oktober 2019.

Budgivningen har nu avslutats vad gäller Wetternbyn och håller på att slutföras vad gäller Grå Byn.

Wetternbyn består av 20 stycken fritidsbyggnader. Stugorna föreslås säljas för 65 000 kr styck exklusive moms till en och samma ägare.

Grå Byn består av 12 stycken stugor. Förhandling pågår med ett flertal intressenter. Prisbilden är olika med anledningen av att skicket på stugorna varierar.  Lägsta pris föreslås till 17.000 kr exklusive moms/stuga.

Intresset för stugorna har varit stort. Stugorna inom Wetterbyn visade sig dock vara för stora för att på ett enkelt sätt transportera bort i sin helhet. Kostnaden för återuppbyggnad av stugorna behöver därför räknas in för köparen och därmed har inkomna bud inte uppnått budgeterade intäkter.

Alla stugorna säljs till privatpersoner och näringsidkare i Motalas närhet.

– Även om intäkterna inte når upp till den summa vi budgeterat för är det mycket positivt att andra inom kommunen kan ha glädje av stugorna istället för att vi river fina och fullt dugliga stugor, säger Hanna Hammarlund verksamhetschef strategisk samhällsplanering.

Avvaktar rivningslov

För att kunna flytta fritidsbyggnaderna krävs rivningslov. Kommunen har ansökt och beviljats lov men dessa har överklagats och överklagandeprocess pågår.

Ett överlåtelseavtal tecknas nu med köpare men med förbehåll för att rivningslovet vinner laga kraft efter att överklagandeprocessen är färdig.

Bakgrund

Motala kommun och Lalandia A/S tecknade den 5 april 2017 ett markanvisningsavtal för markområden i Varamon. Syftet är en etablering av företagets semesterkoncept med semesterhus, sport- och nöjesaktiviteter och ett stort inomhusvattenland med anslutning till en ny kommunal simhall.

Markanvisningsavtalet reglerar hur arbetet med att ta fram fem detaljplaner ska bedrivas och vad det är för villkor som gäller. De fem detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige i Motala i december 2018.

Alla fem detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår. I oktober 2019 tecknade Lalandia och Motala kommun överlåtelseavtal av de aktuella markområdena.

För att möjliggöra Lalandia’s etablering ska bland annat befintlig byggnation inom markområdena rivas. De två aktuella stugbyar som finns inom de markområden som ska överlåtas har kommunen bedömt kunna säljas och flyttas till annan plats. Stugorna har erbjudits marknaden genom ett öppet försäljningsförfarande.

Stugorna i Wetterbyn drivs av Jilba Development AB. Nyttjanderättsavtalet upphör att gälla 2020-08-31.


Texten Resultatmål 3: Motala växer, mot grön bakgrund, samt en ikon med ett hus.
Nyheten är kopplad till resultatmål 3 – Motala växer. Fler kommuninvånare skapar mer skatteintäkter, starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad och landsbygd.