Företagen mer nöjda med kommunens service

Publicerad: 22 april, 2020 kl 09:00

Motala kommun fortsätter att öka inom flera områden inom SKR:s Öppna jämförelser för företagsklimat. Motalas sammanlagda omdöme har höjts från NKI 69 till NKI 73.

Kvalitetsmätningen Insikt

Sveriges kommuner och regioner (SKR) redovisar varje år resultaten från  Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Mätningen ger ett resultat som redovisas i Nöjd kund index – NKI. NKI för företag mäts i samband med kommunens myndighetsutövning.

Företag som sökt bygglov, serveringstillstånd eller haft ärenden rörande brandtillsyn, livsmedel eller miljötillsyn får besvara frågor om  kommunens service. Enkätsvaren sammanställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) vilket möjliggör jämförelser.

Motala ligger nu på rikssnittet

Enkäten för 2019 har nu sammanställts. Resultatet visar att Motala kommun fortsätter att klättra uppåt. I det sammanfattande omdömet ökar Motala från NKI 69 till NKI 73. Detta innebär att kommunen nu ligger på rikets snitt.

Antalet ärenden har under samma period ökat från 121 till 210 vilket innebär att förbättringen står på en stabil grund.

– Vårt arbete med att nå upp till det politiska målet med en företagsmiljö i toppklass visar nu tydliga resultat,  säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Caroline Uneus.

– Jag är glad för resultatet men samtidigt ödmjuk inför framtiden då jag vet att det kommer att krävas en fortsatt god dialog och ett stort arbete för att hålla i den positiva utvecklingen och samtidigt bli ännu bättre, säger Caroline Unéus.

I januari 2020 togs ett handslag för en företagsmiljö i toppklass. Syftet var att markerar vikten av det gemensamma arbetet med att skapa en förbättrad företagsmiljö i Motala. Handslaget togs av Kenneth Söderman, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och Magnus Lindberg, vd Tillväxt Motala AB.

– Företagsklimatet är av yttersta vikt för att vårt lokala näringsliv utvecklas och att vi ökar kommunens attraktionskraft, säger Magnus Lindberg,  VD för Tillväxt Motala.

Övergripande, långsiktigt arbete

Representanter för kommunens samtliga förvaltningar, Tillväxt Motala och Great Consulting AB arbetar för att nå en företagsmiljö i toppklass.

– Det här är inte ett resultat av enstaka åtgärder utan en del av ett långsiktigt arbete säger Theres Sandstedt Johansson samhällsbyggnadschef.

– En viktig förutsättning är det stora  engagemanget bland våra medarbetare. Utan dom vore det inte möjligt, säger Theres Sandstedt Johansson.

Här kan du läsa Motala kommuns Plan för företagsklimatet 2019-2020

Kontakt: Utvecklingschef Jan Holmberg, 0141-22 50 10, jan.holmberg@motala.se


Texten Resultatmål 4: En företagsmiljö i toppklass, mot grön bakgrund, samt en ikon med en industri.
Nyheten är kopplad till resultatmål 4 – En företagsmiljö i toppklass. Det innebär att vi har en välkomnande inställning till nya företag och det finns god markberedskap för nya etableringar. Vi har en effektivitet och transparens i olika ärenden kopplade till företagsklimat.