Fem snabba frågor om Varamobaden

Publicerad: 12 juli, 2018 kl 08:53

Utvecklingsprogram ska tas fram för Varamobaden

Vi ställde fem frågor till Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef på kommunen, strax innan hennes semester. Hon jobbar framförallt med Lalandias etablering, men många andra områden som kommunen fortsätter att utveckla tillsammans ingår också i arbetsuppgifterna.

Ett utvecklingsområde är Varamobaden, en vacker plats med väldigt många besökare, speciellt under högsäsong. Här jobbar många av kommunens olika verksamheter för att behålla området fortsatt vackert. Det gäller till exempel frågor som inkluderar städning och renhållning, säkerhetsfrågor, miljö och hälsa, tillgänglighet med mycket mera.

 1. Mycket är på gång i Varamon vad gäller Lalandia, men hur ser utvecklingsplanerna för området ut?
  Hanna svarar: Parallellt med att etableringen av ett Lalandia pågår, så ska kommunen i samverkan med många olika verksamheter ta fram ett utvecklingsprogram för Varamoområdet. Programmet ska beskriva hur kommunen vill utveckla vår besöksanläggning. Det kan till exempel handla om åtgärder som nya toalettbyggnader, duschar, cykelparkeringar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning med mera.
 2. Under högsäsong får kommunen ofta synpunkter på nedskräpning i området. I samband med etablering av Lalandia, så bör den frågan stå fortsatt högt på listan. Hur ser ni på det?
  Hanna svarar:
  Otroligt mycket görs redan idag, av många olika verksamheter i kommunen. I arbetet med utvecklingsprogrammet kommer vi tillsammans se över hanteringen av frågor som berör bland annat avfall. Tanken är att finna lämpliga platser för sopsortering så att varje besökare själv på ett enkelt sätt kan ta ansvar för att avfall tas om hand på ett korrekt sätt. Fritidsverksamheten i kommunen har ställt ut containrar nu i sommar, där man kan slänga skräp om papperskorgar eventuellt blir fulla. Vi behöver vidareutveckla det konceptet och många fler på ett effektivt långsiktigt och hållbart sätt.
 3. I planerna för etableringen av ett Lalandia kommer ju många befintliga parkeringar att ersättas med nya. Den här frågan inkluderar även besökare till Varamobaden. Hur ska det fungera och hur ska parkeringarna ersättas?
  Hanna svarar: Under arbetet som nu pågår med de fem detaljplanerna för Lalandias etablering, har kommunen låtit utföra en parkeringsutredning där vi inventerat befintliga parkeringsplatser i området. Det är under sommaren som parkeringsbehovet är som störst. Utredningen pekar på nya möjliga platser för parkeringar och vi utreder just nu vart det är mest lämpligt att bygga nya. Det är viktigt att de hamnar på en plats där man på ett tydligt och säkert sätt kan ta sig ner mot stranden. Kommunen kommer också att särskilt titta på parkeringsplatser nära stranden för personer med funktionsnedsättning, som är berättigade till särskilda parkeringstillstånd. Antalet parkeringar kommer totalt sätt bli fler än idag.
 4. Den attraktionsnivå som redan finns idag i området kommer troligtvis att öka i samband med etablering av ett Lalandia. Finns det planer för fler och andra mat- och serveringsställen?
  Hanna svarar: Det vi vet är att det inom den nya detaljplanen för Folkets park-området kommer att finnas möjlighet till att etablera ny restaurangverksamhet. I övrigt så ingår det i kommande utvecklingsprogram att titta på om det finns lämpliga platser för fler nyetableringar av restaurang- eller kioskverksamheter.
 5. Många undrar över hur kollektivtrafiken ska fungera till och från Varamon inför etableringen av ett Lalandia. Vad vet ni om det i dagsläget?
  Hanna svarar:
  Kommunen för en dialog med Östgötatrafiken. De är huvudman för kollektivtrafiken i Östergötland och ansvarar för frågorna om kollektivtrafik i Varamoområdet. Östgötatrafiken ser precis som kommunen på nyttan med viktig kollektivtrafik till och från området. Tillsammans tittar vi nu på olika lösningar för att möjliggöra detta. Förutom etablering av ett Lalandia ska kommunen även bygga en ny simhall, vägg i vägg med Lalandia, och då är det av största vikt att vi prioriterar frågan om att försörja anläggningen och Varamonområdet med kollektivtrafik.