Fem snabba frågor om Lalandiaplanerna

Publicerad: 6 augusti, 2018 kl 14:03

Samrådet för de fem detaljplaner som ska möjliggöra ett Lalandia i Motala avslutades i maj. Nu pågår ett intensivt arbete med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Vi ställde fem frågor till planchef Lena Petersson Forsberg om processen för Lalandiaplanerna.

1. Vilka var de vanligaste synpunkterna som kom in?
– De vanligast förekommande synpunkterna handlar om förändringar som upplevs som negativa. Som exempel synpunkter på att bebyggelsen hamnar för nära inpå befintlig bebyggelse eller blir alltför hög på vissa platser. Man befarar att det riskerar att bli liv och rörelse på områden som i dag anses som ostörda eller att ny bebyggelse ska skymma utsikten.
Det handlar också ofta om farhågan att trafikflöden ökar så att det kan bli buller, köer och risk för parkeringskaos.  Även trädens och naturmiljöns betydelse för karaktär och biologisk mångfald nämns.
Många synpunkter är konstruktiva och föreslår alternativa lösningar och det har även kommit in synpunkter som är positiva till etableringen.

2. Hur hanteras inkomna synpunkter?
– Alla synpunkter är genomlästa och kategoriserade utifrån vilka aspekter de gäller. De kommer att bemötas i samrådsredogörelsen, och om det bedöms lämpligt kan de ligga till grund för förändringar i planhandlingarna.

3. Vad händer just nu i detaljplaneprocessen?
– Just nu pågår arbetet med att formulera förslag till hur kommunen ska bemöta synpunkterna. Det kommer att mynna ut i en samrådsredogörelse.

4. Hur ser den fortsatta processen ut?
– Samrådsredogörelsen processas först internt inom berörda enheter och förvaltningar. Den läggs sedan till grund för de förändringar som görs i planhandlingarna.
När planhandlingarna omarbetats går de ut på granskning och efter granskningsskedet bearbetas de ännu en gång. De bearbetade planhandlingarna blir sedan underlag för beslut om antagande i kommunfullmäktige.

5. Vad händer under granskningsskedet?
– Lalandiaplanerna processas enligt det så kallade utökade förfarandet och granskningsskedet ska då vara i minst tre veckor.  Under den tiden får Länsstyrelsen, andra berörda myndigheter, intresseorganisationer, sakägare och medborgare en chans till att komma med synpunkter. Allt för att säkerställa öppenhet och delaktighet så att planerna blir så bra som möjligt.