Exploateringskalkyl presenterad för kommunstyrelsen

Publicerad: 19 februari, 2019 kl 11:31

Gällande detaljplaneområden i Varamon

Idag presenterades en exploateringskalkyl avseende genomförandet av de fem detaljplanerna i Varamonområdet. Totalt uppgår utgifterna till 77,3 miljoner kronor vilket ger en avvikelse från ursprunglig budget på – 6,3 miljoner kronor.

En exploateringskalkyl har upprättats för genomförande av de fem detaljplanerna för att möjliggöra Lalandias etablering. Anledningen till att en exploateringskalkyl upprättas är för att kunna förutse om ett exploateringsprojekt är ekonomiskt försvarbart. Resultatet ska sedan vägas mot andra nyttoeffekter. I Motala innebär det t ex 340 nya årsverken, ett ökat antal övernattningar samt ökad turismomsättning.

I den nu redovisade exploateringskalkylen presenteras de sammanlagda utgifterna till ca 77,3 miljoner kronor vilket ger en avvikelse från ursprunglig budget på – 6,3 miljoner kronor.

Avvikelserna kopplas till justeringar som skett utifrån ursprunglig plan, såsom omdragning av Varamovägen vid Folkets parkområde, nya parkeringsplatser samt nya gång- och cykelstråk.

Projektets intäkter består av den köpeskilling som betalas för detaljplanelagd kvartersmark.

Kommunen har låtit utföra en marknadsvärdering av marken och köpeskillingen är satt till 61 miljoner kronor. Ytterligare intäkter tillkommer på ca 10 miljoner kronor för försäljning av de övernattningsstugor som finns inom området Folket Park samt Fjällskivlingen.

Etableringen av ett Lalandia ger Motala en fantastisk möjlighet och viktiga synergieffekter för hela kommunen. Det innebär fler arbetstillfällen och ett större inflöde av besökare som förhoppningsvis även besöker andra ställen i kommunen, säger Kåre Friberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga detaljplaner antogs i Kommunstyrelsen den 10 december och är överklagade hos Mark- och miljödomstolen.

Bifogad exploateringskalkyl

Läs mer på: motala.se/lalandia