Domstol lämnar besked om överklagande av detaljplaner

Publicerad: 3 juli, 2019 kl 10:39

Gällande detaljplaneområden i Varamon

Mark- och miljödomstolen har lämnat besked kring överklagandena av de fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala.
För en av detaljplanerna, Toppmurklan, avvisas samtliga överklaganden. För resterande fyra avslås merparten av överklagandena.

Processen kring Lalandias planerade etablering har tagit ett steg till. Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu sagt sitt kring överklaganden av de fem detaljplanerna, Toppmurklan, Badgästen, Fjällskivlingen, Tvättsvampen och Folkets park.

Merparten av överklagandena avslås av domstolen.

– Det gick som förväntat. Det visar vilket bra arbete som kommunens tjänstepersoner har gjort. Det känns väldigt positivt att vi närmar oss en etablering allt mer, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Utrett frågan om sakägare

Det domstolen prövat är vilka som är så kallade sakägare och därmed har rätt att överklaga kommunens detaljplaner. Förvaltningslagen (2017:900) tillämpas i frågan om vem som får överklaga en kommuns beslut att anta en detaljplan.

Mark- och miljödomstolen skriver: ”Bestämmelsen innebär att ett beslut får överklagas av en person som berörs genom att vara boende eller ägare till fastighet inom planområdet eller som direkt gränsar till planområdet. Klagorätt kan också tillkomma ägare till fastigheter i nära grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller trafikförhållanden på platsen m.m.”.

Majoritet klagande får avslag

Domstolen avslår helt överklagandena gällande Toppmurklan. Ingen av de klagande bedöms vara sakägare. När det gäller Badgästen, Fjällskivlingen och Tvättsvampen avslås merparten av överklagandena. Alltså bedömer domstolen att endast ett fåtal klagande är sakägare.

I överklagandena gällande detaljplanen för Folkets park avslås omkring hälften. Planen bedöms ha flest sakägare, 35 stycken.

Nästa steg i processen är att mark- och miljödomstolen ska bedöma sakfrågan utifrån de klagande som kvarstår. Domstolen skriver: ”Målet kommer att handläggas vidare när det gäller överklagandena från övriga klaganden.”

Berörda har rätt att yttra sig till mark- och miljödomstolen i Växjö till och med den 19 augusti 2019. Därefter handläggs ärendena.

För frågor kring domstolens beslut hänvisar vi till mark- och miljödomstolen i Växjö.