Det här är Motala – kartläggning klar

Publicerad: 22 januari, 2019 kl 09:00

elever i klassrum

Att höja skolornas och elevernas resultat är en viktig del i arbetet med att motverka segregation. Fotograf: Mostphotos

Motala kommun har arbetat sektorsövergripande med en kartläggning. Syftet med kartläggningen och det fortsatta arbetet är att minska segregationen och klyftorna i vår kommun.
– Det handlar om livschanser och många står exempelvis långt ifrån arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi jobbar för minskade klyftor, säger utvecklingsstrateg Lena Henricson.

Skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper är tydliga i såväl Motala som övriga Sverige. Befolkningssammansättningen skiljer sig mellan olika områden utifrån socioekonomi och bidrar till en uppdelad och segregerad stad.

Områden med socioekonomiska utmaningar karaktäriseras generellt av hög andel långtidsarbetslösa, hög andel med personer med försörjningsstöd, bristande skolresultat och lågt valdeltagande.

– Vi ser ökande klyftor exempelvis mellan de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden. Det här drabbar naturligtvis den enskilda individen men även hela samhället, säger utvecklingsstrateg Lena Henricson.

Fem viktiga områden

Motala är en av 32 kommuner i landet som haft möjlighet att söka särskilt stöd hos Delegationen mot segregation (Delmo) och Tillväxtverket. Under 2018 användes medlen till att genomföra en kartläggning. Precis som den statliga satsningen för att motverka segregation, som regeringen initierade 2016, fokuserar kartläggningen på fem områden:

  • Minska boendesegregationen och öka samhällsservicen
  • Lyfta skolornas och elevernas resultat
  • Minska långtidsarbetslösheten
  • Stärka demokratin och stödja det civila samhället
  • Bekämpa brottsligheten

Kartläggning, analys och plan

Arbetet har skett i en sektorsövergripande arbetsgrupp och fem fokusgrupper. Det har resulterat i en kartläggning, en analys och en plan för det fortsatta arbetet.

– Om vi inte agerar och verkar för att minska de socioekonomiska klyftorna finns en risk för social oro och motsättningar. I Motala är förutsättningarna bra, men det är ändå läge att göra något så att våra invånares livssituation blir ännu bättre, säger Lena Henricson.

I planen för det fortsatt arbetet föreslås en rad insatser. Utveckling i socioekonomiska områden, öka antalet mötesplatser, arbeta förebyggande mot barn och unga, se över kommunens stöd till föreningslivet samt arbetsmarknadsinsatser är bara några förslag till insatser.

Läs mer

Vi är Motala – kartläggning för minskad segregation

Vi är Motala – analys och diskussion

Vi är Motala – plan för fortsatt arbete