Budget för 2020 antagen

Publicerad: 5 september, 2019 kl 16:32

yngre och äldre håller hand

Motala kommuns äldre invånare är mer än nöjda med sin äldreomsorg.

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om budget, tillika mål- och resursplan för 2020 samt plan för 2021-2022. Den budget som nu är antagen är framtagen av Alliansen i Motala och har en stark koppling till det lokala utvecklingsprogrammet  för gällande mandatperiod.

För att klara av framtidens investeringar och ökade driftkostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbyggandet. Skatteunderlaget ökar inte i takt med invånarantalet. Det ställer högre krav på att kommunen vågar att arbeta på nya sätt och använder skattepengar med ansvar.

– Alliansen i Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav. Oavsett om du är bosatt i tätort eller på landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Oförändrade grundanslag

I resultatbudgeten har nämnderna fått ett tillskott på 31 miljoner kronor för att finansiera vissa satsningar. I övrigt har nämnderna samma ramar att röra sig med år 2020 som 2019. Löneökningsutrymmet är satt till 2 procent och någon kompensation för prisökningar ges inte.

– Det här är ett sätt för verksamheterna att rannsaka sig själva och undersöka om det finns smartare lösningar och mer ekonomiskt fördelaktiga alternativ, menar Kåre Friberg.

I resultatbudgeten finns även ett kommunövergripande effektiviseringsbehov på 14,5 miljoner kronor där ett fortsatt, kommunövergripande arbete behövs för att hitta smarta lösningar.

Gas och broms vid investeringar

En tydlig linje i investeringsbudgeten är satsningar på reinvesteringar. Det innebär att kommunen investerar i underhåll av byggnader för att undvika akuta, kostsamma åtgärder. Budgeten för fastighetsunderhåll ökas med cirka 30 procent.

Det finns också flera investeringar som ska göras för att skapa effektivare processer och därmed minskade kostnader i framtiden.

– Man kan säga att dagens och framtidens utmaningar gör att vi behöver gasa och bromsa samtidigt. Ett exempel där vi satsar pengar för att på sikt få ett effektivare resursutnyttjande är satsningen på nyckelfri hemtjänst, vilket underlättar både för personal och ökar tryggheten för kunden, berättar Kåre Friberg.

En annan stor satsning de kommande åren sker inom förskoleverksamheten. Där planeras det för en ny förskola i Råssnäs, med åtta avdelningar. Flera befintliga förskolor kommer även att renoveras.

Verksamhetsplaner nästa steg

I oktober ska nämnderna beskriva hur de tänker uppfylla de politiska prioriteringarna i form av olika aktiviteter och hur de tilldelade resurserna ska fördelas på verksamhetsnivå. Det är förvaltningarnas ledningsgrupper som bereder verksamhetsplanerna som sedan beslutas i respektive nämnd.