Avtal för marköverlåtelse till Lalandia upp för beslut i Kommunstyrelsen

Publicerad: 19 september, 2019 kl 13:36

Gällande detaljplaneområden i Varamon

Nu är det dags för kommunstyrelsen att besluta om avtalen för överlåtelse av mark för Lalandias etablering

5 april 2017 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Detaljplanerna för Lalandias etablering är nu antagna och kommunfullmäktige ska den 14 oktober godkänna avtal för överlåtelse av markområdena.

Innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen, den 24 september, ta ställning till och godkänna de förslag till avtal som arbetats fram.

Vad innebär godkännande av avtalen?

Motala kommun ska sälja mark och fastigheter till Lalandia. Kommunen ska även teckna ett avtal som reglerar hur själva genomförandet vid utbyggnad av anläggningarna ska gå till.

Ett godkännande av avtalen innebär att när alla villkor i avtalen är uppfyllda, övergår marken i Lalandias ägo och byggstart kan ske.

Ett villkor i avtalen är att detaljplanerna för etableringen ska vinna laga kraft. Alla fem detaljplaner är överklagade och överprövandeprocessen pågår. Det är inte en process som kommunen kan påverka och därmed är det svårt att säga när byggstart kan ske.

Det föreslagna avtalsupplägget har diskuterats med kommunjuristen och kommunens redovisningsenhet. I upprättandet av avtalen har kommunen anlitat affärsjurister.

Avtalen – ett viktigt steg framåt för etableringen av Lalandia

Avtalen som nu ska beslutas och skrivas under av båda parter är resultatet av ett omfattande arbete som gjorts i samverkan med sakkunniga jurister.

Avtalen är en viktig, grundläggande del för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete med att etablera oss i Motala. Vi har en ambition att vi i samarbete med Motala kommun kan göra Motala till Sveriges mest attraktiva semesterort för barnfamiljer, säger Jan Harrit, vd Lalandia.

För Motalas medborgare kommer det att vara en fantastisk plats med upplevelser – värme och glädje – nära hemmet, men långt ifrån vardagen, säger Jan.

Det finns en politisk enighet när det gäller arbetet med Lalandias etablering i Motala.

Det är ett viktigt steg framåt i arbetet för att möjliggöra Lalandias etablering, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

Både arbetet med Lalandias etablering och kommunens arbete med en ny simhall är viktiga för Motalas utveckling. Vi ser att båda projekten kan knytas till flera av våra prioriterade områden och resultatmål, säger Kåre.

Avtalen med Lalandia kommer att vara villkorade. Det betyder att de först börjar gälla när villkoren är uppfyllda. Ett sådant villkor är att detaljplanerna ska ha vunnit laga kraft.

Det är väldigt många detaljer i avtalen och många bilagor där vi talar om både Lalandias och kommunens skyldigheter och rättigheter, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund. Bland annat talar vi om vilka tidpunkter som de får göra byggnadsarbete, hur de ska avskärma träd och så vidare.

Det har varit ett stort arbete med avtalen och det känns skönt att vi håller tidsplanen och att de kommer upp i kommunstyrelsen nu i september och i fullmäktige i oktober, säger Hanna Hammarlund.

Läs mer om Lalandiaprojektet