Avsiktsförklaring mellan Serneke och Motala kommun för området ”Gamla Motala Verkstad”

Publicerad: 12 juni, 2019 kl 09:02

Gammal industribyggnad vid kanalen

Tisdag 18 juni ska kommunstyrelsen ta beslut om att teckna en avsiktsförklaring med Serneke Projektutveckling AB gällande fastigheten Motala Verkstad 1, eller ”Gamla Motala Verkstad” som området kallas. Ambitionen är att hela området ska utvecklas med till exempel bostäder och lokaler för evenemang.

– Vi är väldigt glada för att få möjligheten att undersöka förutsättningarna för en del av Motala som är spännande både ur ett historiskt och ett framtida perspektiv. Vår ambition är alltid att tänka nytt och hållbart med hänsyn till områdets karaktär. Vi ser stora möjligheter att skapa något unikt av Gamla Motala Verkstad, säger Krister Johansson, vice VD på Serneke Projektutveckling.

Motala kommun och Serneke har haft ett flertal möten där intentionerna för området har diskuterats. Ett förslag till avsiktsförklaring har nu arbetats fram som ger Serneke exklusiv rätt fram till nyår 2019 att utreda förutsättningarna för exploatering av området. Fastigheten består av ca 51 000 kvadratmeter mark och det finns idag flera byggnader på området.

– För oss har det varit viktigt att hitta en seriös intressent som är medveten om att fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde, och att all byggnation inom området kommer att ske med hänsyn till detta. Jag ser mycket positivt på att just Serneke är intresserad av att få liv i ”Gamla Motala Verkstad” genom att teckna en avsiktsförklaring med oss, berättar kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Om kommunstyrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring kommer en gemensam projektgrupp att skapas för att driva projektet vidare enligt de uttalade intentionerna för området. För att möjliggöra för bostäder inom området behöver en ny detaljplan upprättas, eftersom nuvarande detaljplan från 2013 inte tillåter bostadsbyggande. En utredning kring markföroreningar behöver också genomföras, där det är möjligt att ansöka om statligt stöd för att finansiera marksanering.

Karta över fastigheten Motala Verkstad 1
Klicka på bilden för att få upp en större version