Uteservering i Motala centrum med folk som sitter och äter och dricker.

Många älskar att njuta av god mat och dryck på en uteservering i sommarstaden Motala. Men det finns en del saker som du som näringsidkare behöver tänka på för att våra gator ska vara tillgängliga för alla. Fotograf: Jessica Henulin

Om du som näringsidkare vill ha en uteservering utanför din restaurang eller ditt kafé måste du ha tillstånd från Polisen. Du måste också följa de riktlinjer som Motala kommun har tagit fram för uteserveringar.

Eftersom kommunen äger den allmänna marken i staden ansvarar vi för att alla ska kunna ta sig fram och att trafiken inte förhindras, till exempel genom försämrad sikt. Gående ska inte tvingas ut i gatan för att passera uteserveringen. Den får inte heller försvåra framkomligheten för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Ansökan

För att få etablera en uteservering krävs att du ansöker hos Polisen. Du kan ansöka via e-tjänst eller fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Den ska lämnas in till Polisen som handlägger den. Kommunen får yttra sig under handläggningen.

Till varje ansökan ska bifogas:

 • en måttsatt översiktsritning i skala 1:100 som visar serveringens placering i gaturummet
 • yttermåtten på uteserveringen
 • skiss som visar vyn framifrån och från sidorna
 • skriftligt tillstånd från fastighetsägaren (om uteserveringen är ny alternativt bredare än rörelsens lokalers bredd mot gatan)
 • bilder på tänkt möblemang (vid nyetablering)

Översiktsritningen bör även visa alla hinder som finns inom fem meter från önskad yta. Till exempel träd, lyktstolpar, skyltstolpar, var kantstenen mot gatan ligger samt andra uteserveringar.

Om du inte bifogar all den information som krävs för att kommunen ska kunna bedöma ansökan kan det krävas kompletteringar. Det innebär att du får vänta längre på ett besked.

Tillstånd

När du har fått tillstånd får du ett tillståndsbevis i form av ett klistermärke. Det ska sättas vid entrén. Detta för att polisen lätt ska kunna se vilka serveringar som har fått tillstånd. Det första året får du även med en metallplatta där du kan fästa märket.

Tillståndet gäller för ett år i taget.

Kostnad

Serveringens storlek och den tidsperiod du anger ligger till grund för den avgift som kommunen tar ut vid slutet av året. Taxan är 75 kronor per kvadratmeter och påbörjad månad. Kontrollmätning kan ske för att säkerställa att serveringens yttre mått stämmer med uppgifterna i ansökan.

Bygglov

Beroende på utformning kan även ett bygglov krävas för uteserverings uppförande. Bygglov söks hos bygglovenheten.

Brandsäkerhet

Uteserveringen får inte utgöra ett hinder vid en eventuell evakuering av fastigheten.  Tänk på att:

 • Utrymningsvägar inte får blockeras.
 • Utrymning från uteserveringen ska kunna ske direkt ut mot gatan.
 • Utrymning från näringsstället bör kunna ske utan att passera uteserveringen.
 • Möbleringen inte får hindra en utrymning vare sig från uteserveringen, näringsstället den tillhör eller angränsande lokaler.

Tillgänglighet

Uteserveringar får inte begränsa tillgängligheten för personer med nedsatt syn eller annat handikapp. De ska därför tydligt avgränsas från omgivande yta genom ett staket.

Konstruktion och utförande av en eventuell uppbyggnad ska vara väl genomtänkt så att alla ska kunna besöka uteserveringen. Minst en del av uteserveringen ska därför vara rymligare med färre möbler och större fria ytor. Denna del kan med fördel utrustas med armstödsförsedda stolar för att underlätta ytterligare.

Nya krav kring tobak från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Du som restaurangägare har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang. Det innebär att du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Från och med den 1 juli måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. För mer information, kontakta alkohol- och tobaksenheten.

Den generella tiden då det är tillåtet med uteserveringar är 1 april-30 september. Vid önskemål kan tiden förlängas till och med oktober månad, om vädret tillåter. En ny ansökan måste då göras innan gällande tillstånd går ut. Senast den 1 november måste allt vara nermonterat.

En uteservering som ligger mot husets fasad ska utformas så att det finns minst 170 centimeters bredd kvar på gångbanan utanför serveringens staket/avgränsning fram till kantstenens inre kant. Om det står exempelvis en stolpe utmed serveringen räknas gångbanans bredd fram till denna.

Om det inte går att placera uteserveringen vid fasaden, utan den placeras utmed kantstenen mot gatan, ska minst 200 centimeter lämnas mellan uteserveringens avgränsning och fasaden.

Längden på uteserveringen begränsas av verksamhetens lokaler mot gatan. Om en förlängning önskas kan vi pröva lämpligheten i detta. Men då krävs att berörd fastighetsägare har lämnat ett skriftlig medgivande på att uteserveringen får ”flyta ut” framför andra verksamheter i huset.

Uteserveringar bör helst placeras på befintlig markbeläggning. Men flera gator har så stor nivåskillnad att det kan bli nödvändigt att med en uppbyggnad.

En uppbyggnad bör hållas låg. Höjden på färdigt golv får vara maximalt 90 centimeter. Synliga sidor på den uppbyggda konstruktionen ska kläs in så att den bärande konstruktionen är dold. Detta ger ett mer estetiskt intryck samtidigt som det är lättare för personer med synnedsättning att upptäcka.

Räcken på konstruktion på marknivå ska vara fristående och inte kräva markfäste. Detta är extra viktigt på nyligen ombyggda gator, eftersom borrning i gatubeläggningen kan göra att den måste bytas ut. Räcket får vara högst 90 centimeter och ha ett horisontellt stag som placeras högst 20 centimeter ovanför marken. Det underlättar för personer med synnedsättning att känna staketet.

Färgen på konstruktionen ska vara mörk för att smälta in väl i stadsmiljön. Varumärkesreklam tillåts inte på räcken. Logga eller namn på serveringsstället kan tillåtas om utformningen är anpassad till omgivningen.

Ja, det är tillåtet om det är gediget och stadsmässigt utfört. Det ska kännas luftigt och vara diskret. Fri höjd bör vara minst 2,5 meter. Det får inte vara fast monterat eller sträcka sig utanför serveringsytan.

Tak över en uteservering vid husets fasad bör helst bestå av markiser. De ska vara infällbara, ha öppen gavel och utan stödben. Om det inte fungerar med markiset kan parasoll på fot användas. De får då inte vara av plast utan i metall eller betong för att de ska vara stadiga. Markiser och parasoll ska vara enfärgade, helst i en ljus färg, men mörkgrå och svart kan också vara okej. Ingen reklam får förekomma.

Möbleringen ska ha en stadsmässig karaktär, det vill säga enkla och eleganta möbler som är anpassade till serveringen. Välj helst möbler i smide, metall, rotting, trä eller järn.

Formgjutna plastmöbler, vitfärgade möbler samt sittmöbler där bord och bänk sitter ihop, så kallade rastplatsbord, godkänns i normallfallet inte.

Papperskorgar tillhörande verksamheten ska vara stadsmässigt utformade och vara placerade inom serveringsytan.

Trafik och gator
gata@motala.se

Bygglov
bygglov@motala.se

Alkohol- och tobaksenheten
alk@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej