Trottoarpratare i Motala centrum

Fotograf: Daniel Persson

Motala kommun har tillsammans med Centrumföreningen, Handikappföreningarna Motala och polisen tagit fram riktlinjer för trottoarpratare. Detta för att alla ska kunna trivas och ta sig fram i centrum.

I mån av plats kan näringsidkare och föreningar få placera ut trottoarpratare utanför entrén under sina öppettider.

Trottoarpratare kräver tillstånd

För att få ställa en skylt på kommunens mark måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagen och dels följa Motala kommuns riktlinjer. Vi gör kontroller för att se så skyltarna är rätt utplacerade. Den som inte följer riktlinjerna kan förlora sitt tillstånd. En näringsidkare som ställer ut en gatupratare utan att ha tillstånd riskerar böter för brott mot ordningslagen.

När tillståndet är beviljat skickat vi ett klistermärke med ett tillståndsnummer. Du får också en ritning som visar var trottoarprataren ska placeras. Klistermärket ska placeras väl synligt på insidan i ovankant av foten. Först när klistermärket har applicerats på trottoarprataren får du sätta ut den på gatan.

Utformning av skylten

Gatuprataren ska vara av en modell med rund fot. Den är lätt att uppfatta av synskadade. Den ska dessutom ha en mörk färg för att ge kontrast mot omgivningen.

Det ska tydligt framgå vilken rörelse trottoarprataren tillhör.

Trottoarpratare med rund fot och svart färg.
Såhär ska en trottoarpratare se ut i Motala.

Placering

Du får bara placera trottoarprataren på den plats som är anvisad av kommunen. Vi avgör var det är lämpligt utifrån följande kriterier:

Tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade får inte försämras.
Sikten får inte skymmas för trafikanter så att det finns risk för olyckor.
Det kan hända att det inte är lämpligt att sätta ut en trottoarpratare utifrån dessa kriterier utanför din rörelse. Då får du inget tillstånd.

Ansökan

Ansökan om att få ställa ut trottoarpratare ska skickas till polisen i Motala. Blanketten heter Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Du måste skicka in ansökan minst tio dagar innan du vill att tillståndet ska börja gälla, gärna tidigare.

Genom sin utformning med rund sarg samt mörk färg är den här modellen lätt att urskilja från omgivningen för synhandikappade både med och utan blindkäpp. Beslut om att endast tillåta modellen togs i tekniska nämnden 2011 (11/TN 0050). En godkänd modell kan du köpa genom ett skyltföretag.

Tillståndet gäller alltid fram till närmsta årsskifte. Om du får tillståndet i mars gäller det alltså inte i februari nästa år.

Ring till ditt företag och fråga. Dessa riktlinjer finns redan i många svenska städer så de har troligen en lösning klar för ditt företag.

Nej, med mer människor i omlopp i staden är det ännu viktigare att inte hindra framkomligheten.

Vissa tillstånd, gällande trottoarpratare som är placerade längs Vätternrundans huvudstråk, kan ha särskilda villkor. Vi måste ta hänsyn till att det är stora folkmängder som rör sig i stan under de dagar som loppen pågår.

Du får ställa trottoarprataren innanför staketet utan tillstånd. Står den utanför måste du ha tillstånd. Tänk på att i ansökan ange om du har för avsikt att placera skylten utanför en uteservering. Bifoga då även gärna en ritning för uteserveringen så att vi direkt kan göra en korrekt bedömning av placeringen.

Nej, en ny ansökan krävs då tillståndet bara gäller för den plats som angivits i ansökan.

Nej, tillståndet gäller bara för det företag som gjorde ansökan.

Butiker med egen ingång från gatan kan ansöka om tillstånd för en trottoarpratare i anslutning till entrén. Butiker med ingång från Gallerian måste gå ihop och göra en gemensam ansökan om placering av skylt vid någon av de stora entréerna.

Trafik och gator
gata@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej