Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

Brandskydd på arbetsplatsen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Utbildning

Räddningstjänsten bjuder in dig som ägare och nyttjanderättshavare till utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Den lämpar sig även för dig som brandombud/brandansvarig eller enhetschef.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare sådana kunskaper att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera brandskyddet i din verksamhet vilket är en förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Som kursdeltagare får du en pärm med kursdokumentation. Pärmen innehåller material som gör att arbetet som brandskyddsansvarig underlättas och att du snabbt kan komma igång med ditt systematiska brandskyddsarbete.

Kommande kurser:

Fredag 6/12 2019 Tid: Kl. 08:00 – 12:00 Mer information och anmälan

Hur är det på din arbetsplats?

 • Finns det utrymningsplaner?
 • Är alla utrymningsvägar framkomliga?
 • Är alla dörrar i utrymningsväg öppningsbara?
 • Finns det automatiskt brandlarm?
 • Vet all personal hur larmet låter?
 • Finns det blinkande lysrör? (En vanlig brandorsak)
 • Är containrar uppställda nära fasad? Försäkringsbolagen har klara regler för hur uppställning skall ske

Checklista

 • Vet du var närmaste handbrandsläckare finns?
 • Kan du använda den på rätt sätt?
 • Vet du vem som är brandskyddsansvarig?
 • Vet du som anställd hur du rapporterar ett tillbud?
 • Har ni trinettkök som saknar timer?
Tänk på att ordning och reda går hand i hand med brandskyddet!

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Redogörelsen ska skickas till Räddningstjänsten som sedan använder den som underlag för att bedöma behovet av tillsyn samt som underlag av befintligt brandskydd vid tillsyn.

Det är ägaren till byggnaden som ansvarar för att upprätta och skicka in redogörelsen till kommunen. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Tillfällig övernattning

Att övernatta i en lokal vars brandskydd inte är utformat för övernattning ställer stora krav på organisation och tillfälliga åtgärder.

Checklista för tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning blankett 

Taxor

I Taxebestämmelser för Räddningstjänsten (PDF, 134 kB) framgår vilka taxor räddningstjänsten tar ut inom Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej