Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn enligt Tobakslagen (1993:581). Tobakslagen reglerar hur man får röka i offentliga miljöer. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Det finns även reglerat hur försäljning och marknadsföring får ske.

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedriver tillsyn av skolgårdar, förskolor och serveringsställen. Tillsyn genomförs även då klagomål inkommer på andra rökfria miljöer.

Den som äger eller disponerar lokalen eller området (skolledare/rektor) ansvarar för att bestämmelserna följs i 7 § tobakslagen. Varken skolpersonal, elever eller besökare på skolan, får röka i eller i anslutning till skolan enligt Tobakslagen. Förbudet gäller alla tider på dygnet även om eleverna på skolan är över 18 år. Det är även förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever.

Varför rökförbud?

Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känd sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare förstod man att även passiv rökning är en stor hälsorisk. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Tobakslagen kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten på offentliga platser för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.

Ansvar

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar lokalen ifråga. Utöver att vidta de åtgärder som behövs för att rökförbudet upprätthålls ska insatser ske genom att t ex:

  • informera och markera genom skyltning
  • övervaka att reglerna inte överträds.

Vad händer om man inte följer tobakslagen?

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förelägga med eller utan vite skolan att se till att rökningen på skolgårdar upphör. Det finns åtminstone ett exempel på att ett vite har blivit utdömt. En skola i Grums har dömts att betala vite med 10 000 kr för rökning på skolgård (Mål nr 386-11, förvaltningsrätten Karlstad).

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej