Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken. Återvinningen av avfall ska ökas och användningen av energi och material ska effektiviseras. Man ska sträva efter att hantera mindre mängd farliga kemikalier. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga. I förordningen klassas verksamheter enligt följande:

A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och Miljödomstolen att anlägga eller bedriva verksamhet.

B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller bedriva verksamhet.

C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till plan- och miljönämnden.

En anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Är din verksamhet tillståndspliktig tar det betydligt längre tid och du får inte påbörja verksamheten innan du fått tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet som inte är A-, B-, eller C-verksamhet behöver inte anmälas eller ha tillstånd men miljö- och hälsoskyddsenheten kan kräva åtgärder eller utredningar från dessa verksamheter om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gör du till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Ändringar i verksamheten

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för mer information.

Vad gör kommunen

Det är framförallt miljö- och hälsoskyddsenheten som arbetar med miljöfarliga verksamheter i Motala kommun. Arbetet omfattar bland annat information, inspektioner, behandling av anmälningsärenden och granskning av företags års- och miljörapporter.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej