Det finns mycket att tänka på när man ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om vad du kan behöva tänka på när det gäller hantering av livsmedel.

1Skaffa dig information

Det är verksamhetsutövarens (företagarens) ansvar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls.  Det är därför viktigt att du läser på så att du vet vad som gäller. På den här webbsidan hittar du mycket matnyttig information.

Livsmedelsverkets har tagit fram information om ”Nya regler för enklare företagande”, ”Öppna kafé” och ”Försäljning av små mängder”.  Mer information om vad du kan behöva tänka på när du hanterar livsmedel finns i denna sammanställning eller i Livsmedelsverkets Kontrollwiki.

2Anmälan eller ansökan om godkännande

För att få bedriva en verksamhet som hanterar livsmedel krävs att anläggningen antingen är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning.

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att höra av dig till miljö- och hälsoskyddsenheten på telefon 0141-22 54 30 eller miljo@motala.se.

Registrering

Registrering innebär att information om verksamheten förs in i miljö- och hälsoskyddsenhetens register för att vi ska kunna planera kontroller.

Din anmälan måste ha kommit in senast två veckor innan du planerar att starta verksamheten. Inkommer anmälan för sent kommer en sanktionsavgift att tas ut. Se nedan.

Anläggningar som kräver godkännande

Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel där kött eller fisk ingår som råvara och som ska levereras vidare till andra anläggningar. Ofta är det Livsmedelsverket som har ansvaret för prövning av godkännande av animalieanläggningar. Detta gäller till exempel för styckningsanläggningar.

Om så är fallet ska din ansökan om godkännande göras till Livsmedelsverket. I Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) kan du se vilken myndighet som är ansvarig för godkännande av din livsmedelsanläggning.

Om kommunen är ansvarig ska du skicka in ansökan om godkännande till samhällsbyggnadsnämnden. Du kan inte använda blanketten för anmälan om registrering för att ansöka om godkännande för en animalieanläggning. Kontakta istället miljö- och hälsoskyddsenheten så hjälper vi dig.

Innan vi kan godkänna verksamheten görs en prövning av att lokalen och egenkontrollen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Du får inte starta verksamheten innan du har fått ett beslut om godkännande från miljö- och hälsoskyddsenheten eller Livsmedelsverket.

Avgifter för prövning av godkännande och registrering

Vi tar ut en avgift för att handlägga ditt ärende, oavsett om det gäller godkännande eller enbart registrering. Vi tar även årligen ut en avgift för kontroll av verksamheter. Läs mer nedan under Kontroll och livsmedelsinspektioner.

Om du inte anmäler

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten får du betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor. Detta gäller oavsett anledning till att du inte har anmält.

3Övertagande av verksamhet eller flytt

En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren.

Krav på godkännande eller registrering gäller också vid ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten.

Om du inte anmäler

Om du inte anmäler att du har tagit över en befintlig verksamhet till kontrollmyndigheten får du betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kronor och som högst 40 000 kronor. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

4Lokal och utrustning

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. En livsmedelsanläggning ska vara utformad så att det går att hålla en god hygien i den. Livsmedel ska kunna förvaras och hanteras så att de skyddas från smuts, mikroorganismer, gifter och andra främmande ämnen. För att klara detta måste lokalen och dess utrustning vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av hantering som bedrivs.

Checklistor

Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du här:

Butik med manuell hantering (PDF, 67 kB)

Butik utan manuell hantering (PDF, 59 kB)

Kafé (PDF, 67 kB)

Gatukök (PDF, 52 kB)

Mobil anläggning för matservering (PDF, 58 kB)

Pizzeria (PDF, 59 kB)

Restaurang (PDF, 67 kB)

Småskalig tillverkning av livsmedel (PDF, 60 kB)

Sushiberedning (PDF, 60 kB)

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara bra att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

5Egenkontroll

Du  måste ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. Alla livsmedelsverksamheter ska därför ha ett egenkontrollprogram. Det är ett dokument som visar rutinerna för hur du som driver verksamheten säkerställer att de livsmedel som säljs är säkra, rätt märkta och uppfyller övriga regler.

Verksamhetsutövaren (företagaren) är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelshygien och har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska veta vilka rutiner som finns i egenkontrollprogrammet och följa dem.

Mer information om egenkontroll hittar du hos Livsmedelsverkets branschriktlinjer och ”Egenkontroll ger trygghet och kvalitet” samt hos Miljösamverkan Östergötlands ”Information om egenkontroll”.

6Kontroll och livsmedelsinspektioner

När du har registrerat din verksamhet gör miljö- och hälsoskyddsenheten en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras från inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för hanteringen av livsmedel är godtagbara för den verksamhet som bedrivs. Vi kontrollerar också att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Avgift för kontroll av nyregistrerad verksamhet

Nyregistrerade verksamheter betalar en årlig avgift från och med det år de startar. Kontrollen ingår i denna avgift. Mer om detta kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsinspektioner

Livsmedelsverksamheterna kontrolleras sedan genom återkommande inspektioner.

7Handel med livsmedel till exempel via internet

Företag som bedriver handel med livsmedel omfattas av kravet på registrering. Detta gäller även om företaget inte fysiskt handskas med livsmedel, alltså inte har något eget lager utan endast förmedlar varorna. Samma sak gäller även för företag som säljer livsmedel via internet.

8Import och export av livsmedel

Ange på din ansökan eller anmälan om import av livsmedel ingår i verksamheten. Mer information om regler för import och export hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

9Livsmedelsverksamhet som upphör

Om du lägger ner eller säljer din verksamhet är det viktigt att du meddelar detta till miljö- och hälsoskyddsenheten. Annars riskerar du att få betala avgiften för kommande år även om du inte driver verksamheten längre.

10Övrigt att tänka på

Kom ihåg att det finns en mängd regler inom andra områden än livsmedelshantering som du behöver ha koll på om du ska starta en livsmedelsverksamhet.

Här kan du läsa mer om:

Förutom de regler som Motala kommun övervakar finns dessutom information hos till exempel SkatteverketBolagsverket och Arbetsmiljöverket om annat som du kan behöva känna till.

11Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten.

E-post: miljo@motala.se

Telefon: 0141-22 54 30

Dokument och handlingar

2Anmälan eller ansökan om godkännande
3Övertagande av verksamhet eller flytt

Inga dokument eller handlingar.

6Kontroll och livsmedelsinspektioner

Inga dokument eller handlingar.

7Handel med livsmedel till exempel via internet

Inga dokument eller handlingar.

8Import och export av livsmedel

Inga dokument eller handlingar.

9Livsmedelsverksamhet som upphör

Inga dokument eller handlingar.

10Övrigt att tänka på

Inga dokument eller handlingar.

11Kontakt

Inga dokument eller handlingar.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej