Det finns mycket att tänka på när man ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. På den här sidankan du läsa mer om vad du kan behöva tänka på när det gäller hantering av livsmedel.

Det är verksamhetsutövarens (företagarens) ansvar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls. Livsmedelsverkets har tagit fram information om ”Nya regler för enklare företagande”, ”Öppna kafé” och ”Försäljning av små mängder”.  Mer information om vad du kan behöva tänka på när du hanterar livsmedel finns i denna sammanställning.

Ansökan eller anmälan

För att få bedriva en verksamhet som hanterar livsmedel krävs att anläggningen antingen är godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning – tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren. Krav på godkännande eller registrering gäller också vid ombildning av företag som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer – även om det är samma personer som driver verksamheten.

Du kan använda dig av vår blankett för anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet eller e-tjänst för att göra en anmälan.

Avgifter för prövning av godkännande och registrering

När du ska starta en ny livsmedelsverksamhet, eller tar över en befintlig, finns det antal avgifter som förknippas med livsmedelskontrollen och som du måste känna till innan du startar din verksamhet. Några avgifter tas ut i samband med att du anmäler din verksamhet. De andra avgifterna betalas årligen för den planerade kontrollen av livsmedel, eller blir aktuella om det är så att extra kontroller måste utföras på din verksamhet.

Lokal och utrustning

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. En livsmedelsanläggning ska vara utformad så att det går att hålla en god hygien i den. Livsmedel ska kunna förvaras och hanteras så att de skyddas från smuts, mikroorganismer, gifter och andra främmande ämnen. För att åstadkomma detta måste livsmedelslokalen och dess utrustning vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du här:

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara bra att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett egenkontrollprogram. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. Det är därför viktigt att ha ett egenkontrollprogram som är anpassat till verksamheten.

Verksamhetsutövaren (företagaren) är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelshygien och att personalen har de har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollprogrammet och följa dem. Mer information om egenkontroll hittar du hos Livsmedelsverkets branschriktlinjer och ”Egenkontroll ger trygghet och kvalitet” samt hos Miljösamverkan Östergötlands ”Information om egenkontroll”.

Godkännande eller registrering – vad är skillnaden?

Skillnaden mellan godkännande och registrering är att det vid ansökan om godkännande görs en prövning om lokalen, verksamheten och egenkontrollen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Registrering däremot är endast en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljö- och hälsoskyddsenhetens register. Numera krävs godkännande endast för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara. Kontroll kommer – oavsett om det är en godkänd eller registrerad verksamhet – att ske med regelbundna intervaller som är beroende av bland annat verksamhetens hygieniska risker.

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att höra av dig till miljö- och hälsoskyddsenheten på telefon 0141-22 54 30 eller miljo@motala.se

Handel med livsmedel till exempel via Internet

Företag som bedriver handel med livsmedel omfattas av kravet på registrering. Detta gäller även om företaget inte fysiskt handskas med livsmedel, alltså inte har något eget lager utan endast förmedlar varorna. Samma sak gäller även för företag som säljer livsmedel via Internet.

Animalieanläggningar

Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel, där kött eller fisk ingår som råvara, och som ska levereras vidare till andra anläggningar. Ofta är det Livsmedelsverket som har ansvaret för prövning av godkännande av animalieanläggningar. Detta gäller till exempel för styckningsanläggningar. Om så är fallet ska din ansökan om godkännande göras till Livsmedelsverket. I Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813), se länk till höger, kan du se vilken myndighet som är ansvarig för godkännande av din livsmedelsanläggning. Endast om kommunen är ansvarig ska du skicka in ansökan om godkännande till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan inte använda blanketten för anmälan om registrering för att ansöka om godkännande för en animalieanläggning. Kontakta istället miljö- och hälsoskyddsenheten så hjälper vi dig.

Import och export av livsmedel

Ange på din ansökan eller anmälan om import av livsmedel ingår i verksamheten. Mer information om regler för import och export hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontroll av nyregistrerade anläggningar

När en registrering är genomförd gör miljö- och hälsoskyddsenheten en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för hanteringen av livsmedel är godtagbara för den verksamhet som bedrivs, samt att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Avgift för kontroll av nyregistrerad verksamhet

Nyregistrerade verksamheter betalar årlig avgift från och med det år de startar. Kontrollen ingår i denna avgift. Mer om detta kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats ”Kontrollwiki” – sök på ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar”.

Livsmedelsinspektioner

Livsmedelsverksamheterna kontrolleras genom återkommande inspektioner.

Livsmedelsverksamhet som upphör

Om du lägger ner eller säljer din verksamhet är det viktigt att du meddelar detta till miljö- och hälsoskyddsenheten. Annars riskerar du att få betala avgiften för kommande år även om du inte driver verksamheten längre.

Övrigt att tänka på

Kom ihåg att det finns en mängd regler inom andra områden än livsmedelshantering! Förutom de regler som Motala kommun övervakar finns dessutom information hos till exempel Skatteverket, Bolagsverket och Arbetsmiljöverket om annat som du kan behöva känna till.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej