Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror.

Lantbruk och djur producerar det öppna landskapet. Det är viktigt för en levande landsbygd. De regler som gäller för verksamheter med lantbruk och djur finns framför allt i miljöbalken. Miljöbalken styr hur och på vilket sätt en sådan verksamhet bör/ska skötas

Tillsyn av lantbruk

Det är storleken på lantbruket som avgör hur ofta miljö- och hälsoskyddsenheten gör tillsyn. Några stora lantbruk besöks varje år och mindre lantbruk får besök vid behov.

Besöken anpassas efter verksamheten. Bland annat kontrolleras lagen följs och hur man arbetar för att minska verksamhetens påverkan på människor och miljön. Jordbruk och rutiner kontrolleras – till exempel lagring och spridning av stallgödsel, hantering av kemiska bekämpningsmedel och egenkontroll.

Avgift

En avgift enligt fastställd taxa tas ut för inspektionen. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid inspektionen tar. De stora lantbruken betalar en årlig avgift.

Lagar och regler

Det finns en mängd olika lagar och regler som styr jordbruksverksamhet. Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. På deras hemsida hittar du mer information om lantbruk och lagar. Flera av de lagar som rör miljöfarliga verksamheter gäller också för lantbruk. Det kan till exempel vara regler om lagring av brännolja, hantering av köldmedier eller utsläpp av avloppsvatten.

Du kan kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten om du har frågor om lantbruk eller hästgårdar. Observera dock att miljö- och hälsoskyddsenheten inte handlägger djurskyddsärenden – dessa sköts av Länsstyrelsen.

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej